FA­MIL­JEN VÄX­ER CHRIS HEMSWORTH BLIR FYRABARNSPAPPA!

Veckans NU! - - MIX - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Gläd­jen fin­ner inga grän­ser, för nu blir hun­ki­ge skå­di­sen Chris Hemsworth pap­pa igen! Han och fru­gan El­sa Pataky är i full färd med bar­na­ska­pan­de.

Brange­li­na får pas­sa sig, för nu är Chris Hemsworth, 32, och El­sa Pataky, 39, dem hack i häl när det gäl­ler att ha en stor bar­naska­ra. Käl­lor be­rät­tar att skå­dis­pa­ret gör sig re­do för att få en fjär­de unge. De har re­dan dot­tern In­dia Ro­se, 3, och tvil­ling­ar­na Tris­tan och Sasha, 21 må­na­der, men vill ut­ö­ka fa­mil­jen yt­ter­li­ga­re från fem till sex per­so­ner.

– El­sa sä­ger att nu runt års­skif­tet är det den per­fek­ta tid­punk­ten att bör­ja job­ba på det, sä­ger en käl­la i NW Ma­ga­zi­ne.

DRÖ­JER IN­TE LÄNGE

En­ligt käl­lor har bå­de El­sa och Chris ren­sat i si­na sche­man för att ha tid att um­gås och ska­pa ett nytt li­tet liv.

– Det kom­mer in­te att drö­ja länge in­nan hon är gra­vid igen, sä­ger käl­lan.

Chris är be­satt av för­äld­ra­ska­pet och sät­ter det fö­re allt an­nat.

– Nu vet jag vad kär­lek är, sa Chris när han ha­de bli­vit pap­pa för förs­ta gång­en.

– Det fick mig att äls­ka El­sa än­nu mer, tilla­de han.

Naaaw!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

Var­för ser El­sa Pataky och Chris Hemsworth så gla­da ut? Jo, för att de ska bli för­äld­rar igen!

"NU VET JAG VAD KÄR­LEK ÄR"

… och 2013 var El­sa gra­vid med tvil­ling­ar.

I mars 2014 kom Tris­tan och Sasha till värl­den. Men nu är det allt­så dags igen. ” Det kom­mer in­te drö­ja länge in­nan hon är gra­vid igen”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.