Kär­lek­strub bel i Hollywood!

Veckans NU! - - NEWS -

Det ver­kar in­te lätt att va­ra tro­gen en per­son när man he­la ti­den ut­sätts för fres­tel­ser. Någ­ra som tycks ha pro­blem med att väl­ja är stjär­nor­na i Dröm­fa­bri­ken.

Skå­dis­pa­ret Di­a­ne Kru­ger och Joshua Jack­son har ki­lat sta­digt i näs­tan tio år, men det hind­ra­de in­te Di­a­ne från att hång­la upp en kol­le­ga på kro­gen ny­li­gen.

Det kna­kar i fo­gar­na även hos ett av värl­dens mest kän­da par. En­ligt upp­gift har Beyon­cé be­stämt sig för att läm­na ma­ken Jay Z ef­ter åra­tal av otro­hets­ryk­ten.

Det vis­ka­des om en åter­för­e­ning mel­lan Se­le­na Go­mez och Jus­tin Bie­ber, men plöts­ligt ham­na­de Se­le­na i säng med en an­nan flic­ki­dol. Chec­ka in vem på si­dan 57!

Vi hop­pas att du har fått en bätt­re start på kär­lek­så­ret 2016 än de stac­kars ce­leb­sen! Om in­te kan du trös­ta dig med att du i al­la fall in­te är en­sam.

Veckans NU!- re­dak­tio­nen, So­fia, Anja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@fri­da­for­lag.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.