KAT VON D

Veckans NU! - - MIX -

Hal­lå, mo­de­po­li­sen? Jag skul­le

vil­ja rap­por­te­ra ett brott. I no­vem­ber drog ro­mans­ryk­ten igång när stjärn­ta­tu­e­ra­ren Kat Von D, 33, och "Jac­kass"- pro­fi­len Ste­ve- O, 41, bör­ja­de läg­ga upp bil­der på varand­ra på so­ci­a­la me­di­er. Du­on har va­rit vän­ner i fle­ra år och nu ver­kar det som om vän­ska­pen har ut­veck­lats till nå­got mer. Ny­li­gen be­kräf­ta­de de sin kär­lek med en kyss­bild och ge­nom att hål­la hand of­fent­ligt.

Sött!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.