MISS­TÄNKS FÖR NY KVIN­NO­MISS­HAN­DEL!

CHRIS BROWN I BLÅSVÄ­DER IGEN

Veckans NU! - - SKANDAL! - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP, BULLS

Ny­li­gen ha­de skan­dal­stjär­nan Chris Brown, 26, pri­vat­fest i en svit på Palms Ho­tel i Las Ve­gas. En kvin­na vid namn Li­zi­a­ne Gu­ti­er­rez be­fann sig på fes­ten och för saj­ten TMZ har hon be­rät­tat att hon lyc­ka­des få med sig sin mo­bil­te­le­fon till svi­ten ut­an att Browns sä­ker­hets­vak­ter upp­täck­te det. När hon se­dan tog en bild av stjär­nan ska han ha bli­vit arg, ta­git hen­nes te­le­fon och sla­git hen­ne i an­sik­tet. Nu ut­reds Chris av po­lis för miss­han­deln. Stjär­nans re­pre­sen­tan­ter häv­dar dock att kvin­nan har hit­tat på allt.

DÖM­DES FÖR BROT­TET

Det är in­te förs­ta gång­en som Chris miss­tänks ha sla­git en kvin­na. I ju­ni 2009 döm­des Chris för miss­han­del av sin fö­re det­ta flick­vän Ri­han­na, idag 27. Straf­fet blev fem års vill­kor­lig dom, 180 da­gars sam­hälls­tjänst samt sam­tals­te­ra­pi.

Sång­a­ren Chris Brown och Ri­han­nas för­hål­lan­de slu­ta­de med att han miss­hand­la­de hen­ne bru­talt. Nu sägs stjär­nan ha sla­git en an­nan kvin­na.

"NU UT­REDS HAN AV PO­LIS" I sam­band med en pri­vat­fest på ett ho­tell ny­li­gen ska Chris Brown ha sla­git en kvin­na som för­sök­te fo­ta ho­nom. Nu ut­reds stjär­nan av po­lis.

Kvin­nan, som he­ter Li­zi­a­ne

Gu­ti­er­rez, har i ef­ter­hand lagt upp en bild på so­ci­a­la me­di­er

där man tyd­ligt kan se en blå­ti­ra runt hen­nes ena öga.

Här ses Li­zi­a­ne läm­na Palms Ho­tel i Las Ve­gas ef­ter hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.