AV- OCH PÅ- PAR!

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

Gam­mal kär­lek ros­tar ald­rig, ett ut­tryck som ver­kar stäm­ma när det gäl­ler des­sa stjär­nor. Spa­na in pa­ren som blir ihop, gör slut och blir ihop igen!

JUS­TIN BIE­BER & SE­LE­NA GO­MEZ

Om man slår upp ut­tryc­ket av- och på- par i ord­lis­tan hit­tar man tro­ligt­vis en bild på Jus­tin, 21, och Se­le­na, 23. De blev till­sam­mans förs­ta gång­en i feb­ru­a­ri 2011 men gjor­de slut i no­vem­ber året där­på. Där­ef­ter har de­ras re­la­tion va­rit en berg- och dal­ba­na av åter­för­e­ning­ar och upp­brott. I slu­tet av 2015 fång­a­des de på bild ihop igen, men in­te hel­ler den gång­en ver­kar de ha kun­nat lap­pa ihop för­hål­lan­det på rik­tigt.

ME­GAN FOX & BRI­AN AUS­TIN GREEN

bör­ja­de träf­fas förs­ta gång­en Skå­di­sar­na Me­gan, 29, och Bri­an, 42,

gjor­de slut 2009. Ett år se­na­re 2004 ( när hon var 18 och han 30), men

förlovade och gif­te sig. I au­gusti var allt frid och fröjd och pa­ret både

vi hop­pas på tred­je gång­en gillt? 2015 blev det dock skils­mäs­sa. Vå­gar

JUS­TIN TIMBERLAKE & JES­SI­CA BI­EL

Sång­a­ren Jus­tin, 35, och skå­di­sen Jes­si­ca, 33, föll för varand­ra 2007, men gjor­de slut i mars 2011. Jus­tin träf­fa­de då fle­ra and­ra tje­jer på kort tid in­nan han in­såg att grä­set in­te är grö­na­re på and­ra si­dan och blev ihop med Jes­si­ca igen ba­ra någ­ra må­na­der se­na­re. Idag är de gif­ta och har barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.