HÄR VI­SAR KA­TE UPP SIN KÄR­LEK TILL NIKOLAI!

DET ÄR OF­FI­CI­ELLT

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP, FAMEFLYNET

I ok­to­ber ryk­ta­des det att Ka­te Moss ha­de äk­ten­skaps­pro­blem och att hon träf­fat en ny kil­le, den be­tyd­ligt yng­re Nikolai von Bis­marck. Nu be­kräf­tar de för­hål­lan­det.

För­ra som­ma­ren ryk­ta­des det att Ka­te Moss, 41, och ma­ken Jamie Hin­ce, 46, ha­de äk­ten­skaps­pro­blem. Sam­ti­digt sågs hon med en mys­tisk ung man, som vi­sa­de sig va­ra den ad­li­ge Nikolai von Bis­marck, 28. Nikolai sågs smy­ga ut från Ka­te och Jamies käl­la­re vid ett till­fäl­le, och det var då som ryk­te­na drog igång. Det sa­des då att Nikolai bod­de i käl­la­ren, och vi hop­pas att en upp­gra­de­ring av bo­en­det nu blir ak­tu­ell för gre­ven.

PÅ SE­MES­TER TILL­SAM­MANS

Det var un­der en se­mes­ter i Rio De Ja­nei­ro som det blev tyd­ligt vad Ka­te och den 13 år yng­re pojk­vän­nen tyc­ker om varand­ra. Un­der en pro­me­nad i den so­li­ga sta­den höll de hand, kläd­da in av­slapp­na­de klä­der. Med sig ha­de den även Ka­tes dot­ter Li­la Gra­ce, 13.

Ka­te och ma­ken har in­te gått skil­da vägar på papp­ret, även om de nu­me­ra bor isär. Und­rar vad Jamie tyc­ker om sin frus nya för­hål­lan­de?

"DE HÖLL HAND" Ka­te Moss mo­sar äk­ten­ska­pet to­talt ge­nom att be­kräf­ta för­hål­lan­det med gre­ve Nikolai von Bis­marck. Här ses de hål­la hand un­der en se­mes­ter i Bra­si­li­en ny­li­gen.

Det var i som­ras då den 13 år yng­re Nikolai smög ut från Ka­tes käl­la­re som ro­mans­ryk­te­na drog igång.

Jamie och Ka­te be­höll vig­sel­ring­ar­na på än­da till ok­to­ber, men nu har de åkt av.

Ka­te och dot­tern Li­la Gra­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.