SOR­RY LEO… BE­BIS PÅ VÄG FÖR SU­PER­MO­DEL­LEN!

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Su­per­mo­del­len Bar Re­fae­li, 30, blir su­per­mam­ma. Stjär­nan vi­sa­de ny­li­gen upp ett po­si­tivt gra­vi­di­tets­test på Instagram med bild­tex­ten:

– 2016 kom­mer att va­ra be­bis och napp­flas­ka.

Pos­ten har se­dan dess fått tu­sen­tals li­kes och gra­tu­la­tio­ner.

GIF­TE SIG I FJOL

I sep­tem­ber gif­te sig Bar med kär­le­ken Adi Ez­ra, 41. Bröl­lops­da­gen be­skrev hon ef­teråt som ” den lyck­li­gas­te da­gen i sitt liv”. – Jag gif­te mig med min bäs­ta vän! Lev, skrat­ta, äls­ka till­sam­mans för all­tid, skrev hon på Instagram då.

DEJ­TA­DE LEO I SEX ÅR

Bar ha­de ti­di­ga­re en av- och på- re­la­tion med kvin­no­kar­len Le­o­nar­do Dicaprio i sex år. De gjor­de slut 2011 men en­ligt upp­gift har Leo, som själv ny­li­gen blev sing­el, hop­pats på att det fort­fa­ran­de fanns en chans till åter­för­e­ning.

– Le­os mam­ma av­gu­da­de Bar. Se­dan hen­ne har han ba­ra dej­tat för­lo­ra­re, sa en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne för någ­ra år se­dan.

Nu ver­kar den chan­sen dock va­ra långt bor­ta. Bar upp­ges va­ra strå­lan­de lyck­lig över äk­ten­ska­pet med Adi och sin väx­an­de be­bis­bu­la.

Snart kom­mer stor­ken till en av värl­dens mest ef­ter­trak­ta­de mo­del­ler. Bar Re­fae­li är gra­vid!

Mo­del­len Bar Re­fae­li är gra­vid. ” 2016 kom­mer att bli be­bis och napp­flas­ka”, sä­ger hon själv om ny­he­ten.

"HON ÄR STRÅ­LAN­DE

LYCK­LIG"

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Bar och kär­le­ken Adi Ez­ra gif­te sig i sep­tem­ber. Mo­del­len be­skrev da­gen som ” den lyck­li­gas­te i sitt liv”.

Bars ex­pojk­vän Leo upp­ges in­te va­ra li­ka glad över be­bis­ny­he­ten.

Bar de­la­de med sig av en bild på det po­si­ti­va gra­vi­di­tets­testet på Instagram för att in­for­me­ra si­na föl­ja­re om vad som var i gör­ning­en. Grattis!

Pa­ret upp­ges va­ra väl­digt ex­al­te­ra­de över att bil­da fa­milj till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.