HEJ­DÅ GAL­NA STI­LEN!

Veckans NU! - - BEVIS 2 -

Se­dan upp­brot­tet från Li­am 2013 har Mileys ut­se­en­de bli­vit allt mer ex­tremt, men i och med åter­för­e­ning­en ska sång­ers­kan nu va­ra på väg tillbaka mot en mer ned­to­nad look.

– Li­am är kon­ser­va­tiv. När de gjor­de slut vil­le Mi­ley hit­ta sin egen iden­ti­tet, men nu är hon be­redd att över­ge sin gal­na stil, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten NZ Ci­ty.

En­ligt upp­gift vill Mi­ley vi­sa för Li­am att hon är en tjej han kan slå sig till ro med.

Ny­li­gen sågs en flytt­bil ut­an­för Li­ams hem i Ma­li­bu och Mi­ley hjälp­te till att bä­ra in lå­dor i vil­lan. Det for­na pa­ret ver­kar allt­så re­dan ha flyt­tat ihop.

Se­dan upp­brot­tet har Mi­ley levt ett de­ka­dent par­ty­liv, men det ver­kar det va­ra slut med nu!

Un­der ny­års­hel­gen sågs stjär­nor­na till­sam­mans i Austra­li­en. Det var då åter­för­e­nings­ryk­te­na bör­ja­de sur­ra or­dent­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.