CAIT­LYN JEN­NER SKRI­VER SJÄLV­BI­O­GRA­FI

Veckans NU! - - MIX -

Vi är in­te säk­ra på att vi fak­tiskt vill ve­ta vad Ka­tie "Jor­dan" Price, 37, har sme­tat in fej­jan med. För­ra året kom Cait­lyn Jen­ner, 66, ut som transkvin­na och fron­ta­de i sam­band med det om­sla­get på tid­ning­en Vain­ty Fair. Nu pla­ne­rar stjär­nan en­ligt upp­gift att skri­va en själv­bi­o­gra­fi om bland an­nat upp­väx­ten som Bru­ce Jen­ner, kän­dis­ska­pet som OS- me­dal­jör samt hen­nes tre äk­ten­skap. Bo­ken pla­ne­ras att va­ra klar vå­ren 2017 och kom­mer att skri­vas till­sam­mans med jour­na­lis­ten Buzz Bis­sing­er som även in­ter­vju­a­de Cait­lyn i Va­ni­ty Fair.

SKÅ­DIS­PA­RETS BE­BISLYC­KA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.