J- LO: S BRÖST­CHOCK!

SÅNG­ERS­KAN HAR LAGT SIG UN­DER KNI­VEN

Veckans NU! - - HOTTIE - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Jen­ni­fer Lo­pez ses som en av värl­dens vack­ras­te kvin­nor. Nu har hon hjälpt na­tu­ren på tra­ven för att få en kur­vi­ga­re fi­gur.

– Hon vill se så bra ut som möj­ligt, sä­ger en ex­pert.

När sång­ers­kan Jen­ni­fer Lo­pez, 46, kom till Jim­my Kim­mels in­spel­nings­stu­dio för att med­ver­ka i hans pro­gram ny­li­gen tyck­te många att nå­got var an­norlun­da med hen­nes fi­gur. En­ligt upp­gift har J- Lo lagt sig un­der kni­ven och för­sto­rat brös­ten.

– Hon har de­fi­ni­tivt ope­re­rat tut­tar­na och vem som än gjor­de in­grep­pet ska gra­tu­le­ras för ett väl ut­fört jobb, sä­ger plastik­ki­rur­gen Dr Ly­le Black till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

MYC­KET STÅR PÅ SPEL

En­ligt upp­gift har Jen­ni­fer lå­tit för­sto­ra be­ha­gen ef­tersom hon har så många vik­ti­ga upp­drag un­der året som kom­mer, och ska stå myc­ket i ramp­lju­set. Stjär­nan ska bland an­nat för sista gång­en med­ver­ka som do­ma­re i tv- pro­gram­met ” Ame­ri­can idol”, hon ska va­ra med i NBC- se­ri­en ” Shades of blue” samt hål­la per­ma­nen­ta sho­wer på The Ax­is i Las Ve­gas.

– Bil­der från de se­nas­te åren vi­sar att hen­nes tut­tar och rum­pa var helt plat­ta och häng­i­ga. Men det är nor­malt för en kvin­na i hen­nes ål­der, sä­ger Dr Black och fort­sät­ter:

– Hen­nes bröst ser ut att va­ra en D- el­ler DD- ku­pa nu. Hon vill se så bra ut som möj­ligt.

An­led­ning­en sägs va­ra att hon vill se så bra ut som möj­ligt in­för sitt späc­ka­de 2016. Sång­ers­kan ska bland an­nat ha per­ma­nen­ta sho­wer i Las Ve­gas och med­ver­ka i ” Ame­ri­can idol”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.