EX­ET MI­RAN­DA: "VI ÄR EN MO­DERN FA­MILJ"

Veckans NU! - - MIX -

I slu­tet av 2013 tog äk­ten­ska­pet mel­lan Or­lan­do och mo­del­len Mi­ran­da Kerr, idag 32, slut. Skå­di­sen har flör­tat runt vilt se­dan dess, me­dan Mi­ran­da har hit­tat kär­le­ken på nytt. Se­dan i som­ras dej­tar hon näm­li­gen Snapchat- grun­da­ren Evan Spi­e­gel, 25 – och nu har hon pre­sen­te­rat ho­nom för sin och Or­lan­dos son Flynn, 5. Ex­pa­ret ha­de se­dan ti­di­ga­re satt upp reg­ler för när man får in­tro­du­ce­ra en ny part­ner i so­nens liv.

– Man mås­te ha känt per­so­nen i sex må­na­der och det mås­te kän­nas bra. Evan har träf­fat Flynn, så sa­ker och ting går bra. Or­lan­do tyc­ker att han är top­pen. Vi är en mo­dern fa­milj nu, sä­ger Mi­ran­da i tid­ning­en The Edit.

"OR­LAN­DO DAN­SA­DE

HE­LA TI­DEN NÄ­RA HEN­NE" Or­lan­do ska en­ligt upp­gift ha fal­lit som en fu­ra när han såg Ka­ty i sin sex­i­ga klän­ning på ga­lan och kun­de in­te hål­la sig bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.