SE­LE­NA GO­MEZ TILLBAKA MED SAMU­EL KROST NU VI­SAR DE SIN KÄR­LEK ÖP­PET!

Veckans NU! - - MIX - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

I de­cem­ber sågs Se­le­na Go­mez med Ni­all Ho­ran, och kär­leks­ryk­te­na spi­ra­de friskt. Men säg det som va­rar för evigt – nu är sång­ers­kan näm­li­gen tillbaka med gam­la flam­man Samu­el Krost.

Det var i no­vem­ber som sång­ers­kan Se­le­na Go­mez, 23, sa­des dej­ta sin kom­pis Gigi Ha­dids vän Samu­el Krost. Du­on sågs hål­la hand un­der en dejt i New York, och de fång­a­des ock­så på bild när de åt en ro­man­tisk mid­dag som av­slu­ta­des med att Se­le­na sat­te sig i Samu­els knä och mys­te. Kort där­ef­ter vi­sa­de sig stjär­nan dock med One Direc­tion- med­lem­men Ni­all Ho­ran, 22, och nya ro­mans­ryk­ten tog fart.

SNYGGT KLÄD­DA

Men nu har Se­le­na allt­så änd­rat sig igen om vem hon vill hål­la hand med. Ef­ter en mid­dag på SLS Ho­tel i Be­ve­ley Hills ny­li­gen kom sång­ers­kan och Samu­el ut hand i hand och såg väl­digt kär­leks­ful­la ut. Bå­da var snyggt kläd­da för sin dejt, Se­le­na i en tajt svart klän­ning och Samu­el i skinn­jac­ka och snyg­ga boots.

– De såg ut som ett par, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt skval­ler­blog­ga­ren Perez Hil­ton.

Samu­el la över ny­års­hel­gen upp en bild på sin Instagram där Se­le­na och någ­ra vän­ner um­gicks, så kanske har de va­rit en en­het läng­re än vad al­la trod­de!

"DE SÅG VÄL­DIGT KÄR­LEKS­FUL­LA UT" Se­le­na Go­mez kan väl­ja och vra­ka när det gäl­ler kil­lar. Nu är hon of­fi­ci­ellt åter­före­nad med flir­ten Samu­el Krost. Här ses de läm­na en re­stau­rang till­sam­mans, hand i hand.

Ef­ter att ha um­gåtts med Samu­el i hös­tas tog de en pa­us och sång­ers­kan bör­ja­de istäl­let träf­fa Ni­all Ho­ran i One Direc­tion. Det ver­kar dock ha va­rit en rik­tigt kort fling.

Du­on ver­kar ba­ra ha ögon för varand­ra. I no­vem­ber kröp Se­le­na upp i Samu­els knä när de åt en ro­man­tisk mid­dag.

Se­le­na fi­ra­de ny­år med Samu­el och hans vän­ner, nå­got som Samu­el förevigade ge­nom den­na bild på Instagram. Se­le­na syns längst till väns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.