EN POJKE FÖR 1D- LOU­IS

BE­BI­SEN HAR KOM­MIT!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP, BULLS

För­ra året ska­ka­des One Direc­tion- fan­sen när ny­he­ten om att Lou­is Tom­lin­son skul­le bli pap­pa kom ut. Nu har det lil­le gos­se­bar­net fötts!

Vi anar att Lou­is Tom­lin­son, 24, ci­te­rar sitt eget bands låt ” Per­fect” när han träf­far sin ny­föd­de son! Den 22 ja­nu­a­ri kom hans och 23- åri­ga sty­lis­ten Bri­a­na Jung­wirt­hs ge­men­sam­ma barn till värl­den.

– Jag är glad över att kun­na be­rät­ta att min son föd­des igår. Han mår bra och är helt fan­tas­tisk, twitt­ra­de stjär­nan da­gen ef­ter.

En­ligt tid­ning­en The Sun ska det lil­la kny­tet he­ta Syd­ney Rain.

KOM SOM EN ÖVER­RASK­NING

Lou­is och Bri­a­na ha­de en kort fling för­ra vå­ren och det he­la re­sul­te­ra­de som be­kant i ett barn. Lou­is är idag till­sam­mans med skå­di­sen Da­ni­el­le Camp­bell, 20, men är fort­fa­ran­de nä­ra vän med Bri­a­na.

– Det kom som en över­rask­ning, men det här har fört dem när­ma­re varand­ra, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

– Lou­is är glad och spänd över att bli pap­pa och han tror att Bri­a­na kom­mer va­ra en otro­lig mam­ma, sa en käl­la då ny­he­ten damp ner som en bomb i kän­dis­fa­bri­ken.

DET BLIR DYRT

Men att ha barn är in­te gra­tis. Spe­ci­ellt in­te när man he­ter Lou­is och tjä­nar be­tyd­ligt mer än Bri­a­na. En­ligt upp­gift ska Bri­a­na ha be­gärt drygt 5,5 mil­jo­ner kro­nor om året i un­der­håll fram tills dess att Syd­ney Rain blir 18 år. Den snabb­tänk­te kan räk­na ut att det blir näs­tan 100 mil­jo­ner to­talt!

– Det finns in­te ens chans att han kan ha räk­nat med den sum­man, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

"HAN ÄR HELT

FAN­TAS­TISK" Lou­is Tom­lin­son kan nu kal­la sig pap­pa! Han och sty­lis­ten Bri­a­na Jung­wirth har näm­li­gen bli­vit för­äld­rar till en li­ten son som sägs ha fått nam­net Syd­ney Rain. Ovan syns Lou­is med so­nen ef­ter ett dok­tors­be­sök.

Bri­a­na de­la­de ny­li­gen med sig av den här bil­den på Instagram. Då ha­de hon un­ge­fär fy­ra vec­kor kvar.

Sty­lis­ten och Lou­is ha­de en kort ro­mans för­ra vå­ren, och det he­la re­sul­te­ra­de allt­så i ett nytt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.