HAR­RY OTRO­GEN MOT KEN­DALL JEN­NER

"EN TO­TAL CHOCK"

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Kring ny­år sågs Ken­dall Jen­ner, 20, och sång­a­ren Har­ry Sty­les, 22, my­sa loss på en båt i Kari­bi­en. Det var tyd­ligt att det fanns nå­got mer mel­lan stjär­nor­na än ba­ra vän­skap, då de även sågs kys­sas. Men nu har Har­ry ski­tit i det blå skå­pet – han sägs näm­li­gen ha väns­terprass­lat. Har­ry bor i Eng­land och Ken­dall i Los Ang­e­les, så de har ett lång­di­stans­för­hål­lan­de. Där­för har Ken­dall ing­en koll på vad Har­ry gör om da­gar­na.

SMÖG UT FRÅN LÄ­GEN­HE­TEN

Kvin­nan som Har­ry sägs ha hop­pat i säng med he­ter Pan­do­ra Len­nard och är en 27- årig sty­list. Ny­li­gen ska Pan­do­ra ha setts läm­na Har­rys lyx­i­ga lä­gen­het i nor­ra Lon­don ef­ter att ha till­bring­at nat­ten där. Du­on är vän­ner se­dan ti­di­ga­re.

– Al­la viss­te att de var at­tra­he­ra­de av varand­ra, men ing­en trod­de att nå­got skul­le hän­da mel­lan dem, sä­ger en in­si­der en­ligt saj­ten Daily Mail och fort­sät­ter:

– Det här är en to­tal chock.

De bör­ja­de nyss dej­ta, men One Direc­tionmed­lem­men tilli­ka kvin­no­kar­len Har­ry Sty­les har re­dan hun­nit be­dra re­a­li­ty­stjär­nan Ken­dall Jen­ner.

"AL­LA VISS­TE ATT DE VAR AT­TRA­HE­RA­DE

AV VARAND­RA"

Har­ry Sty­les har stop­pat fing­rar­na i kak­bur­ken och be­dra­git re­a­li­ty­stjär­nan Ken­dall Jen­ner.

Frå­gan är hur fli­tigt de kom­mer ses nu, då vi an­tar att Ken­dall in­te är så glad över otro­hetsny­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.