Skan­dal­fros­sa!

Veckans NU! - - NEWS - Veckans NU!- re­dak­tio­nen, Sofia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@fri­da­for­lag.se

Den se­nas­te ti­den har kändisarna ställt till det or­dent­ligt för sig, el­ler vad sägs om döds­hot, bar­bråk och otrohet?

Först ut är Char­lie Sheen som nu stäms av ex­frun De­ni­se Ri­chards för att ha stu­lit peng­ar från de­ras ge­men­sam­ma dött­rar. Han har dess­utom ho­tat De­ni­se till li­vet. Läs mer på si­dan 68.

Back­stre­et Boys- med­lem­men Nick Car­ter ham­na­de ny­li­gen i slags­mål på fyl­lan och tog bland an­nat stryp­grepp på en an­nan man. Den bar­run­dan slu­ta­de med att sång­a­ren fick åka bil med far­bror blå.

Sist men in­te minst har Har­ry Sty­les fått det hett om öro­nen. Han sägs näm­li­gen ha va­rit otro­gen mot Ken­dall Jen­ner – som han har va­rit åter­före­nad med i ba­ra någ­ra vec­kor. ” Det här är en to­tal chock”, sä­ger en käl­la.

Vill du ha fler skan­da­ler? Gi­vet­vis är tid­ning­en fylld med smas­kig­he­ter, så det är ba­ra att blädd­ra och nju­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.