Hår­da krav i Hol­ly­wood!

Veckans NU! - - NEWS -

Stjär­nor­na i Dröm­fa­bri­ken är va­na vid att få som de vill, där­för är det klart att de blir be­svä­ra­de när nå­gon stäl­ler krav på dem. Här är kändisarna som tving­as fat­ta tuf­fa be­slut i vår.

Ro­bert Pattin­son har dej­tat FKA Twigs i snart två år men trots att de är förlovade ly­ser bröl­lo­pet med sin från­va­ro. Nu upp­ges Twigs ha trött­nat på att vän­ta och gett pojk­vän­nen ett ul­ti­ma­tum.

Ef­ter otro­hets­af­fä­ren för­ra året har ” Grey’s ana­tomy”- stjär­nan Pa­trick Demp­sey och hans fru Jillian Flynn bör­jat träf­fas igen. Men hust­run har ett re­jält krav för att ge äk­ten­ska­pet en and­ra chans.

Fa­mil­jen el­ler kär­le­ken – Rob Kar­dashi­an står in­för ett svårt be­slut ef­ter att ha bli­vit ihop med si­na syst­rars fi­en­de Blac Chy­na. Nu mås­te han väl­ja vad som är vik­ti­gast för ho­nom.

Det ser ut att bli en spän­nan­de vår för ce­leb­sen. Och du hål­ler såklart koll på hur allt ut­veck­lar sig ge­nom att lus­lä­sa Veckans NU!

Veckans NU!- re­dak­tio­nen,

Sofia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la

vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.