NOG HAR HON KAR­DASHI­AN- GE­NER!

Veckans NU! - - NEWS -

Med Khloés man­del­for­ma­de ögon och Ky­li­es tjoc­ka hårsvall och hjärt­for­ma­de an­sik­te är det ing­en tve­kan om att Na­ta­lie är en Kar­dashi­an. Hon pas­sar per­fekt in i gäng­et!

"KRIS BLEV RA­SAN­DE ÖVER AV­SLÖ­JAN­DET"

” Vi fi­rar al­la hög­ti­der ihop”, av­slö­jar Na­ta­lie. Här till­sam­mans med Ken­dall un­der en fa­mil­je­sam­man­komst.

Nu när Kylie och Ken­dall har bli­vit su­per­stjär­nor hop­pas Na­ta­lie kun­na föl­ja i de­ras fot­spår. En­ligt upp­gift är hon ak­tu­ell för att bör­ja med­ver­ka i re­a­li­ty­se­ri­en ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”.

Det störs­ta sveket ska ha va­rit att Ka­ren av­slö­ja­de för värl­den att Kris skul­le skil­jas från då­va­ran­de ma­ken Bru­ce Jen­ner ( idag Cait­lyn).

Ka­ren ha­de näm­li­gen gått ut i tid­ning­en In Touch och pra­tat om sys­tern och res­ten av fa­mil­jen, vil­ket fick Kris att se rött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.