NI­CO­LE KID­MAN FÖR­MINS­KA­DE BRÖS­TEN

Veckans NU! - - MIX -

Duck­fa­ce, check! Po­se­ra med en flas­ka, check! Christi­na Mi­li­an, 34, och hen­nes kom­pi­sar vet pre­cis hur man får till den ul­ti­ma­ta fest­bil­den. Den for­na Miss Uni­ver­sum- vin­na­ren Oli­via Culpo, 23, hop­pas att ing­en ta­git över skön­hets­tro­nen ef­ter hen­ne. Den här spe­geln ver­kar i al­la fall in­te tyc­ka det. För två år se­dan väck­te Ni­co­le Kid­man, idag 48, stor upp­märk­sam­het när hon gjor­de en­tré på rö­da mat­tan med be­tyd­ligt fyl­li­ga­re barm än in­nan. En­ligt ex­per­ter ha­de hon för­sto­rat si­na bröst. Nu upp­ges hon dock va­ra au na­tu­rel igen.

– Hon har ope­re­rat bort si­na bröstimplan­tat. Hon vill in­te ha nå­got i krop­pen som kan va­ra gif­tigt, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqi­u­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.