TAY­LOR SWIFT LAN­SE­RAR MO­BIL­SPEL

Veckans NU! - - MIX -

Som mu­si­ker har hon re­dan ta­git över värl­den, men nu är Tay­lor Swift, 26, re­do att vid­ga si­na vy­er. En­ligt upp­gift pla­ne­rar sång­ers­kan att lan­se­ra ett eget mo­bil­spel.

– Det kom­mer att släp­pas un­der 2016. Må­let är att fånga Tay­lors uni­ka kre­a­ti­vi­tet i funk­tio­ner­na, sä­ger en ta­les­per­son för fö­re­ta­get Glu Mo­bi­le, som lan­se­rar spe­let till­sam­mans med Tay­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.