BLAC CHY­NA GREPS PÅ FLYG­PLATS

Veckans NU! - - RED CARPET -

Kär­leks­sa­gan mel­lan Blac Chy­na och Rob har bör­jat dra­ma­tiskt på fle­ra oli­ka sätt. Utö­ver det sto­ra fa­mil­je­grä­let som för­hål­lan­det har ut­löst greps Blac Chy­na ny­li­gen för dro­gin­ne­hav. Stjär­nan var full un­der board­ning­en av ett flyg­plan till Lon­don och ska ha bli­vit ag­gres­siv mot per­so­na­len. Po­li­sen klev på pla­net in­nan det lyf­te och tog med sig mo­del­len där­i­från. En­ligt upp­gift vi­sa­de det sig då att hon ha­de ” mer än ett gram men mind­re än fy­ra gram” nar­ko­ti­ka på sig. Hon släpp­tes ett dygn se­na­re och brot­tet för­vän­tas in­te få nå­gon på­följd.

Robs för­hål­lan­de med Blac Chy­na har nu vänt he­la hans fa­milj emot ho­nom. En­ligt upp­gift är in­te minst Khloé för­ban­nad på att han ” gått emot fa­mil­jen”. Dra­ma­tiskt vär­re!

Här ses Rob och Blac Chy­na till­sam­mans i Robs bil ba­ra någ­ra da­gar ef­ter att de på­stås ha bli­vit sam­bor.

Till­sam­mans har de treå­ri­ge so­nen King Cai­ro.

Idag har Ty­ga en stor­mig re­la­tion med Robs lil­la­sys­ter Kylie, som en­ligt upp­gift av­skyr pojk­vän­nens ex. Tje­jer­na har kri­ti­se­rat varand­ra öp­pet i so­ci­a­la me­di­er.

Det var den här bil­den på Instagram som of­fent­lig­gjor­de att pa­ret ha­de nå­got på gång. Den fö­re­stäl­ler näm­li­gen Blac Chy­na och Robs ta­tu­e­ra­de arm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.