2002– 2006

Veckans NU! - - FASHION FOOLS -

Ni­co­le och Jo­el slog ige­nom på varsin front un­der mit­ten av 2000ta­let. Ni­co­le blev re­a­li­ty­stjär­na i tv- pro­gram­met ” The Simp­le li­fe” till­sam­mans med par­häs­ten Pa­ris Hil­ton, me­dan Jo­els band Good Char­lot­te spe­la­des i stort sett öve­rallt.

Ni­co­le och Jo­el träf­fa­des i mit­ten av 2000- ta­let och till en bör­jan trod­de ing­en att re­la­tio­nen skul­le hål­la ef­tersom de var så oli­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.