NA­O­MI CAMP­BELL PÅ DEJT MED IDRIS EL­BA!

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Su­per­mo­del­ler får all­tid som de vill. Se ba­ra på Na­o­mi Camp­bell som haf­fat den snyg­ge skå­di­sen Idris El­ba och ta­git med ho­nom på en rik­tigt blöt kväll.

För två år se­dan träf­fa­des su­per­mo­del­len Na­o­mi Camp­bell, 45, och ” Pa­ci­fic rim”- stjär­nan Idris El­ba, 43, när de var på en väl­gö­ren­hets­ga­la som Na­o­mi höll i. Se­dan dess har de hål­lit kon­tak­ten. Ny­li­gen sågs den snyg­ga du­on läm­na den po­pu­lä­ra natt­klub­ben 1Oak i Hol­ly­wood ihop. Na­o­mi var strå­lan­de vac­ker i slok­hatt och kap­pa me­dan Idris roc­ka­de en mer av­slapp­nad look i skinn­jac­ka och grå t- shirt. Till­sam­mans var stjär­nor­na ett väl­digt sti­ligt par.

VI­SA­DE KÄR­LEK ÖP­PET

Idris har en re­la­tion med ma­ke­u­par­tis­ten Naiy­a­na Garth, som han även har en son med. Men det stop­pa­de tyd­li­gen in­te stjär­nan, som en­ligt ögon­vitt­nen be­ted­de sig som allt an­nat än upp­ta­gen un­der kväl­len med Na­o­mi.

När Idris tog emot på pri­ser på Screen Actors Guild Awards ny­li­gen twitt­ra­de Na­o­mi öp­pet sitt stöd för ho­nom vil­ket yt­ter­li­ga­re späd­de på ryk­ten om att nå­got är på gång.

– Grattis Idris El­ba, du för­tjä­nar din dub­bel­vinst, skrev mo­del­len då.

Frå­gan är vad som hän­der nu, blir det Idris hjär­ta Na­o­mi fo­re­ver?

"DE LÄM­NA­DE DEN PO­PU­LÄ­RA NATT­KLUB­BEN

TILL­SAM­MANS"

Na­o­mi Camp­bell är van vid att ha säll­skap av vack­ra män. Nu sägs det att hon haf­fat skå­di­sen Idris El­ba! Här ses de läm­na natt­klub­ben 1Oak till­sam­mans.

HAN ÄR UPP­TA­GEN, MEN… Idris och Na­o­mi träf­fa­des för förs­ta gång­en un­der ett väl­gö­ren­het­s­e­vent 2014. Se­dan dess har de hål­lit kon­tak­ten. Och visst ser det ut som det fanns at­trak­tion re­dan för två år se­dan?

Na­o­mi var till­sam­mans med rys­ke Vla­dislav Do­ro­nin, idag 46, mel­lan 2008 och 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.