BRANGE­LI­NA FLYT­TAR TILL LON­DON!

BYE BYE HOL­LY­WOOD

Veckans NU! - - FASHION FOOLS -

Ef­ter en läng­re tid av trub­bel i för­hål­lan­det vill Ange­li­na Jo­lie och Brad Pitt fixa si­na äk­ten­skaps­pro­blem. Lös­ning­en sta­vas Lon­don!

Brad Pitt, 52, och Ange­li­na Jo­lie, 40, kal­lar om­rå­det Los Fe­liz i Los Ang­e­les för hem­ma, men från och med i mars kom­mer po­wer­pa­ret en­ligt upp­gift att bo när­ma­re oss i Sve­ri­ge än nå­gon­sin! Den som vill se stjär­nor­na livs le­van­de bör där­för sna­rast bo­ka en flyg­bil­jett till Lon­don, för där kom­mer de en­ligt upp­gift att bo i sex må­na­der. Brad ska näm­li­gen spe­la in upp­föl­ja­ren till fil­men ” World war Z” i den brit­tis­ka sta­den. Ange­li­na ska äg­na sin tid åt hu­ma­ni­tärt ar­be­te.

– Hon pla­ne­rar att fo­ku­se­ra på po­li­tis­ka pro­jekt som hand­lar om den på­gåen­de flyk­ting­kri­sen i Eu­ro­pa, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

HAR HAFT FULLT UPP

Det har länge ryk­tats att Brad och Ange­li­nas för­hål­lan­de kna­kar i fo­gar­na och flyt­ten sägs va­ra de­ras plan för att la­ga äk­ten­ska­pet.

– De se­nas­te må­na­der­na har va­rit tuf­fa för Brad och Angie för att de bå­da har haft fullt upp med si­na eg­na pro­jekt, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter:

"DE SE­NAS­TE MÅ­NA­DER­NA HAR VA­RIT TUF­FA"

Brad Pitt och Ange­li­na Jo­lie gör allt för att för­sö­ka lö­sa si­na äk­ten­skaps­pro­blem och nu hop­pas de på att en flytt till Lon­don ska få kär­le­ken att blomst­ra på nytt.

Den se­nas­te ti­den har pa­ret va­rit ifrån varand­ra myc­ket på grund av jobb och det har sli­tit hårt på re­la­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.