VILL IN­TE ATT BAR­NEN BLIR SKÅ­DI­SAR

Veckans NU! - - FASHION FOOLS -

Trots att både Brad och Ange­li­na är fram­gångs­ri­ka skå­de­spe­la­re hop­pas de att de­ras barn sat­sar på and­ra kar­riä­rer. När Angie ny­li­gen in­ter­vju­a­des i "To­day show" fick hon frå­gan om ung­ar­na har be­gå­vats med skå­dis­ge­nen.

– Det hop­pas jag in­te, sva­ra­de hon då och tilla­de:

– Vi har all­tid sagt att om de vill bli skå­de­spe­la­re så hop­pas vi att de gör nå­got an­nat först.

Älds­te so­nen Mad­dox, 14, ska för­stås ock­så flyt­ta med till Stor­bri­tan­ni­en.

Nu åter­står ba­ra att hit­ta det per­fek­ta hu­set i Lon­don. I den här lyx­kå­ken i Hol­ly­wood bor fa­mil­jen just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.