TRI­ANG­ELD­RA­MA DELUXE!

HOLLYWOODHUNKARNAS KAMP OM KA­TY PER­RY

Veckans NU! - - EXTRA! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ibl- AOP

Tre är en för myc­ket för ett klas­siskt Hol­ly­wood­för­hål­lan­de. Där­för mås­te an­ting­en Or­lan­do Bloom el­ler John May­er stry­ka på fo­ten i fajten om en av värl­dens he­tas­te sång­ers­kor.

Ar­tis­ten Ka­ty Per­rys he­ta flört med kvin­notju­sa­ren Or­lan­do Bloom, 39, un­der Gol­den Glo­be­ga­lan ny­li­gen fick myc­ket upp­märk­sam­het – in­te minst från den 31- åri­ga sång­ers­kans evi­ge av- och på- pojk­vän John May­er, 38. Se­dan dess har Ka­ty en­ligt upp­gift fort­satt att träf­fa bå­da kil­lar­na.

Som upp­lagt för en tuppfajt à la Hol­ly­wood allt­så.

FÅNG­A­DES PÅ BILD

Bil­der­na som kab­la­des ut ef­ter Gol­den glo­be- ga­lan vi­sar Ka­ty och Or­lan­do tätt om­sling­ra­de. En­ligt upp­gift blev Ka­ty för­tjust när John fick re­da på vad som ha­de hänt.

– Hon såg det som ett sätt för John att få ve­ta vad han gått mis­te om. Han vill in­te bin­da sig, men hon hop­pa­des att han skul­le änd­ra sig om han fick se hen­ne med nå­gon an­nan, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en He­at.

Or­lan­do å sin si­da upp­ges ha haft ögo­nen på Ka­ty un­der en läng­re tid.

– Han tyc­ker att hon är grymt het, sä­ger käl­lan.

BLEV FÖR­TJUST

Den pub­li­ka flör­ten ska ha gett det re­sul­tat som Ka­ty hop­pa­des på – och li­te till. En­ligt upp­gift blev sång­ers­kan näm­li­gen li­te mer för­tjust i Or­lan­do än hon ha­de för­vän­tat sig. John upp­ges dock ha re­a­ge­rat pre­cis som Ka­ty ha­de pla­ne­rat.

– Han blev svart­sjuk när han såg sin tjej med Or­lan­do. Nu vill han ha tillbaka hen­ne, sä­ger käl­lan.

Fort­sätt­ning lär föl­ja…

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

Nu ko­kar käns­lor­na snart över i ett av Hol­ly­woods he­tas­te tri­ang­eld­ra­man. Sång­a­ren John May­er och skå­di­sen Or­lan­do Bloom upp­ges bå­da ha sik­tet in­ställt på Ka­ty Per­ry.

"HON VIL­LE GÖ­RA JOHN SVART­SJUK"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.