TY­RA BANKS MIRAKELBEBIS!

ÄNT­LI­GEN ÄR HON MAM­MA

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Den gla­da ny­he­ten kom som en över­rask­ning för många: Ty­ra Banks, 42, och hen­nes kil­le tilli­ka den nors­ke fo­to­gra­fen Erik As­la har fått en son!

– Vi är så ex­al­te­ra­de över vår pojke och bubb­lar av gläd­je, sä­ger Ty­ra en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

Men vägen till att bli för­äld­rar har va­rit lång. Då de in­te lyc­kats bli gra­vi­da kom poj­ken, som har fått nam­net York, till värl­den via en sur­ro­gat­mam­ma.

"DET ÄR SVÅRT"

Kar­riärs­mäs­sigt har Ty­ra nått al­la si­na mål. Hon är vd, ent­re­pre­nör och fö­re det­ta su­per­mo­dell.

– Det en­da jag in­te var glad över när jag fyll­de 40 var att jag in­te har barn. Jag kän­de lik­som, fan, kloc­kan tic­kar! har hon ti­di­ga­re be­rät­tat.

En­ligt Ty­ra själv har hon och Erik ge­nom­gått fle­ra prov­rörs­be­frukt­ning­ar i hopp om att få ett barn. – Jag har haft någ­ra job­bi­ga stun­der med det, många trau­ma­tis­ka ögon­blick. Det är svårt när man blir äld­re. Det är in­te nå­got som ba­ra kan hän­da, har stjär­nan sagt.

"HAN HAR MI­NA ÖGON"

Nu är stjär­nan änt­li­gen mam­ma och hon är själv­klart över­lyck­lig.

– Den bäs­ta gå­van vi har job­bat och bett för så länge är änt­li­gen här. Han har mi­na fing­rar och sto­ra ögon och sin pap­pa Eriks mun och ha­ka, skri­ver Ty­ra på Instagram till en bild på en be­bis­mös­sa och skic­kar även ett tack till kvin­nan som ” bu­rit de­ras mirakelbebis”.

Ef­ter många år av läng­tan har Ty­ra Banks och Erik As­la nu bli­vit för­äld­rar.

– Den bäs­ta gå­van vi har job­bat och bett för så länge är änt­li­gen här, sä­ger stjär­nan.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X ” Den bäs­ta gå­van vi har job­bat

och bett för så länge är änt-li­gen­här”, skrev

stjär­nan bland an­nat när poj­ken till värl­den. kom­mit

"VI ÄR SÅ EX­AL­TE­RA­DE"

Lyc­kan ler mot Ty­ra Banks och hen­nes kär­lek Erik As­la som ny­li­gen fick en li­ten son via en sur­ro­gat­mam­ma.

Den for­na su­per­mo­del­len kan nu änt­li­gen kal­la sig för mam­ma.

Ty­ra och Erik har käm­pat länge för att bli gra­vi­da, men in­te lyc­kats. ” Det är svårt när man blir äld­re. Det är in­te nå­got som ba­ra kan hän­da”, har Ty­ra sagt.

So­nen har fått nam­net York, nå­got som Ty­ra för­tyd­li­ga­de med bok­stavs­bal­long­er i hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.