MI­LEY & LI­AMS HEM­LI­GA BRÖL­LOP!

"DET VAR EN IMPULSGREJ"

Veckans NU! - - NEWS - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

Knappt har vi hun­nit vän­ja oss vid att Mi­ley Cyrus och Li­am Hemsworth är åter­före­na­de, nu ska de en­ligt upp­gift ha gift sig i smyg ock­så!

Iför­ra num­ret av Veckans NU! rap­por­te­ra­de vi att det ny­för­lo­va­de pa­ret Mi­ley Cyrus, 23, och Li­am Hemsworth, 26, pla­ne­rar att bil­da fa­milj. Nu kom­mer upp­gif­ter om att stjär­nor­na, som vid jul hit­ta­de tillbaka till varand­ra, har gift sig.

– De ha­de en hem­lig ce­re­mo­ni på stran­den i sol­ned­gång­en, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Li­fe & Sty­le och fort­sät­ter:

– Det var en impulsgrej.

LI­AMS IDÉ

Man skul­le kun­na tro att bröl­lo­pet var den ibland gal­na Mileys idé, men det var en­ligt ryk­tet Li­ams för­slag. När ” Wrec­king ball”- sång­ers­kan var hos Li­am i Austra­li­en över jul­hel­gen fö­reslog han att istäl­let för att gå in i än­nu en lång för­lov­ning bor­de de slå slag i sa­ken och gif­ta sig.

– Han ring­de si­na brö­der och be­rät­ta­de att han vil­le över­ras­ka Mi­ley, och hon var all in på pla­ner­na när hon fick hö­ra dem, sä­ger käl­lan.

En­ligt in­si­dern ha­de Mi­ley bör­jat grå­ta av lyc­ka me­dan Li­am de­kla­re­rat sin kär­lek för hen­ne.

– Det var många käns­lor un­der ce­re­mo­nin. Li­am bad al­la tän­da varsitt ljus, som skul­le re­pre­sen­te­ra de­ras evigt brin­nan­de kär­lek, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– De kom­mer att gå ut med ny­he­ten i ett of­fi­ci­ellt ut­ta­lan­de i mars.

"HAN VIL­LE ÖVER­RAS­KA

MI­LEY" Vil­ken över­rask­ning! Mi­ley Cyrus åter­före­na­des nyss med sin gam­la kär­lek Li­am Hemsworth. Nu har de en­ligt upp­gift gift sig un­der myc­ket ro­man­tis­ka for­mer på en strand.

Det var un­der jul­hel­gen som det av­slö­ja­des att stjär­nor­na ha­de bör­jat ses igen, när Mi­ley och Li­am fång­a­des på bild i Li­ams hem­land Austra­li­en. Men vad vi in­te viss­te då var att de pas­sa­de på att gänga sig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.