CA­ME­RON DI­AZ MA­KE EX­TREMT SVART­SJUK

FÅR IN­TE LÄM­NA HU­SET UT­AN HO­NOM

Veckans NU! - - NEWS - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

De har va­rit gif­ta i ett år, och Ca­me­ron Di­az älskar sin ma­ke Ben­ji Mad­den. Det hjäl­per dock in­te ett dugg, tyc­ker Ben­ji som är ut­om sig av svart­sju­ka – på grund av Jus­tin Timberlake!

Ija­nu­a­ri för­ra året gif­te sig Ca­me­ron Di­az, 43, och Ben­ji Mad­den, 37, hem­ma i träd­går­den i Be­ver­ly Hills om­ring­a­de av ba­ra de närms­ta. – Vi kun­de in­te va­ra lyck­li­ga­re, sa pa­ret i ett ut­ta­lan­de då.

Men säg den lyc­ka som va­rar för evigt. Ben­ji är en­ligt upp­gift jät­te­svart­sjuk på Ca­me­rons ex Jus­tin Timberlake, 35, som hon dej­ta­de mel­lan 2003 och 2006. När Jus­tin ny­li­gen kon­tak­ta­de skå­di­sen ska Ben­ji ha bli­vit ro­sen­ra­san­de.

– Ca­me­ron och Jus­tin ha­de kon­ti­nu­er­lig kon­takt ef­ter att de gjort slut, men när Ben­ji kom in i bil­den för­änd­ra­des det, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en NW.

"DET ÄR OPAS­SAN­DE"

An­led­ning­en till att Ben­ji in­te vill att Ca­me­ron ska va­ra kom­pis med sitt ex är en­ligt upp­gift att han är en obot­lig kon­troll­män­ni­ska.

– Ben­ji häv­dar att det är opas­san­de för Ca­me­ron att ha kon­takt med den slis­ki­ge Jus­tin, men al­la vet att han ba­ra är ett kon­troll­fre­ak av rang, sä­ger käl­lan.

Men det är in­te ba­ra hu­struns re­la­tio­ner som gör roc­ka­ren so­tis, han tyc­ker en­ligt käl­lan in­te hel­ler om när hon läm­nar hu­set ut­an ho­nom, ef­tersom det gör ho­nom pa­ra­noid.

Lå­ter som om nå­gon be­hö­ver ta ett chill pill!

"AL­LA VET ATT HAN ÄR ETT KON­TROLL­FRE­AK"

Ca­me­ron Di­az har det job­bigt, hon är en­ligt upp­gift fast i svart­sju­ke ma­ken Ben­ji Mad­dens grepp. ” Han är pa­ra­noid”, sä­ger en käl­la. Ca­me­ron och Ben­ji gif­te sig i ja­nu­a­ri för­ra året, och då var allt sol­sken och glit­ter. Men in­te läng­re, då Ben­ji in­te ens vill att hust­run läm­nar hu­set ut­an ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.