SVE­RIGE­BE­SÖ­KET HO­TAT!

Veckans NU! - - MIX -

Hy­pen in­för Ri­han­nas svens­ka spel­ning­ar i som­mar är enorm. Den 4 ju­li ska

– om stjär­nan upp­trä­da på Te­le 2 Are­na i Stock­holm och den 2 au­gusti i Mal­mö allt går som det ska. En­ligt upp­gift kan näm­li­gen he­la världs­tur­nén va­ra ho­tad av Ri­ris vack­lan­de häl­sa. Ny­li­gen ställ­de hon in två kon­sert­da­tum på sin kom

och man­de världs­tur­né. Den officiella för­kla­ring­en till att spel­ning­ar­na i Car­diff

att Sun­der­land in­te blir av är ” lo­gistik­pro­blem” men i bran­schen vis­kas det om

av Ri­ri mår allt an­nat än bra. Dess­utom flyt­ta­de sång­ers­kan ny­li­gen fram åt­ta si­na ame­ri­kans­ka kon­ser­ter på grund av ” pro­duk­tions­tek­nis­ka skäl”. – Om det fort­sät­ter så­här blir det kanske ing­et Sve­rige­be­sök, sä­ger en käl­la. Vi hål­ler tum­mar­na för att allt lö­ser sig!

"RI­HAN­NA ÄR DE­PRI­ME­RAD" När Ri­han­na slog ige­nom i mit­ten av 2000- ta­let såg hon be­tyd­ligt mer häl­so­sam ut än idag, och ha­de en an­nan image.

Ri­han­nas re­la­tion med Chris blev bör­jan på hen­nes de­struk­ti­va be­te­en­de. 2009 tog för­hål­lan­det slut på grund av att han miss­hand­la­de hen­ne, men idag upp­ges stjär­nor­na va­ra vän­ner igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.