CHAN­NING TATUMS CHOCKFÖRFALL

VAD HÄN­DE MED MA­GIC MI­KE?

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Från tvätt­brä­da till tork­tum­la­re – Chan­ning Tatums välträ­na­de kropp är ett min­ne blott. Men det är ing­et som stjär­nan dep­par över.

– Jag är ett tjockt barn på in­si­dan, sä­ger han.

Vem är man­nen med sid­be­na och vad har han gjort med su­per­hun­ken Chan­ning Ta­tum, 35? Skå­de­spe­la­ren gick knappt att kän­na igen när han dök upp på ett presse­vent i Hol­ly­wood ny­li­gen.

– Han var tyd­ligt run­da­re än ti­di­ga­re, skri­ver tid­ning­en NW.

Det är dock in­te förs­ta gång­en som Chan­ning släp­per ta­get om sin välträ­na­de kropp för att nju­ta av li­vets go­da.

– Jag är ett tjockt barn på in­si­dan, sä­ger stjär­nan och fort­sät­ter: – Jag går upp un­ge­fär el­va till tret­ton ki­lo mel­lan fil­mer­na. Jag kän­ner att jag nå­gon gång mås­te gö­ra en film som krä­ver väl­digt li­te mo­tion ba­ra för att kun­na äta piz­za och spe­la schack på stran­den he­la da­gar­na.

För­hopp­nings­vis blir det även fler fil­mer där skå­di­sen vi­sar musk­ler­na.

KOM­MEN­TE­RAR KROP­PEN

Chan­ning har ti­di­ga­re kal­lat sig själv för ” tjock och glad” när han gick upp i vikt ef­ter att dot­tern Ever­ly, idag 2, föd­des. När skå­de­spe­la­rens hust­ru Jen­na De­wan- Ta­tum, 35, ny­li­gen fick frå­gan om hon gil­lar ma­kens kur­vor sva­ra­de hon: – Själv­klart! Mer att äls­ka, som det he­ter!

"HAN GICK KNAPPT ATT KÄN­NA IGEN"

Sim salabim så för­svann ” Ma­gic Mi­ke”- skå­di­sen Chan­ning Tatums sex­pack. När stjär­nan ny­li­gen med­ver­ka­de vid ett presse­vent höj­de många på ögon­bry­nen.

” Han var tyd­ligt run­da­re än ti­di­ga­re”, skri­ver NW Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.