HÅRD DAG PÅ JOB­BET, HAR­DY?

DEN NAK­NE SKÅ­DI­SEN

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

Macho­hun­ken Tom Har­dy bjöd på sig själv un­der en in­spel­ning ny­li­gen. Och då me­nar vi att han bjöd på väl­digt myc­ket av sig själv.

Skå­de­spe­la­re må va­ra dröm­job­bet för många, och de all­ra fles­ta skul­le nog in­te tac­ka nej till att le­va 38- åri­ge Tom Har­dys glam­mi­ga Hol­ly­wo­od­liv. Men det är vik­tigt att kom­ma ihåg att al­la yr­kes­rol­ler har si­na nack­de­lar. För Toms del blev det tyd­ligt när han ny­li­gen tving­a­des springa runt i ba­ra mäs­sing­en en isan­de kall vin­ter­dag. Det he­la äg­de rum un­der in­spel­ning­ar­na av tv- se­ri­en ” Ta­boo” i den eng­els­ka sta­den Es­sex.

– Det var inga op­ti­ma­la för­hål­lan­den för na­kensce­ner på en båt, men Tom ver­ka­de in­te bry sig, sä­ger en käl­la i NW Ma­ga­zi­ne.

MYC­KET HUD

Stjär­nan tog si­na lätt­kläd­da ar­bets­upp­gif­ter med en klackspark och lät sig in­te be­svä­ras av va­re sig ky­ligt brit­tiskt vat­ten el­ler ny­fik­na be­trak­ta­re. Han gjor­de ing­et för att sky­la sin nak­na kropp – och var­för skul­le han? En­ligt upp­gift kan vi för­vän­ta oss än­nu mer Har­dy- hud när ” Ta­boo” bör­jar sän­das se­na­re i år.

– Hans fans kom­mer att bli allt an­nat än be­svik­na när de får se pro­gram­met. Det blir myc­ket na­ket, sä­ger en käl­la.

VIL­LE BLI EN MAN

Tom spe­lar en man som ger sig ut på även­tyr till havs i den kom­man­de brit­tis­ka mi­ni­se­ri­en, som ut­spe­lar sig på 1800- ta­let. Skå­de­spe­la­ren häv­dar själv att han in­te all­tid har haft den man­li­ga kropp som han bli­vit känd för idag.

– När jag var li­ten trod­de folk att jag var en flic­ka, men jag vil­le bli stor och stark. Jag vil­le bli en man, har han sagt.

Och nog blev han en man all­tid…

"TOM BRYD­DE SIG IN­TE OM

VÄD­RET" Macho­man­nen Tom Har­dy är ing­en blyg vi­ol. Un­der en in­spel­ning av tv- se­ri­en "Ta­boo" i den eng­els­ka sta­den Es­sex ny­li­gen bjöd han ny­fik­na åskå­da­re på allt och li­te till.

Ut­an tve­kan släng­de sig stjär­nan ner i det is­kal­la vatt­net. Li­te eu­ro­pe­iskt vin­ter­vä­der skräm­mer in­te den här kil­len!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.