MI­RAN­DA KERRS SVARTSJUKEATTACK PÅ KA­TY PER­RY: "HÅLL DIG BOR­TA FRÅN OR­LAN­DO!"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Mi­ran­da Kerr och Or­lan­do Bloom har va­rit näs­tan ir­ri­te­ran­de bra vän­ner se­dan skils­mäs­san för någ­ra år se­dan, men nu har en re­jäl kon­flikt blos­sat upp mel­lan ex­ma­kar­na. Allt på grund av Or­lan­dos nya flamma Ka­ty Per­ry.

Sång­ers­kan Ka­ty Per­ry, 31, och skå­di­sen Or­lan­do Bloom, 39, gick hem till­sam­mans ef­ter Gol­den Glo­be- ga­lan i bör­jan av året, och har se­dan dess setts ihop allt mer. Till en bör­jan ver­ka­de det va­ra Ka­tys av- och på- pojk­vän John May­er, 38, som stör­de sig mest på den spi­ran­de ro­man­sen men nu har yt­ter­li­ga­re en mot­stån­da­re gett sig in i le­ken: Or­lan­dos ex­fru Mi­ran­da Kerr, 32.

VAR GIF­TA I TRE ÅR

Mo­del­len, som var gift med Or­lan­do i tre år, upp­ges va­ra allt an­nat än nöjd med skå­de­spe­la­rens val av vårflört, sär­skilt ef­tersom Ka­ty re­dan ska ha fått träf­fa ex­pa­rets femå­ri­ge son Flynn.

– Mi­ran­da är upp­rörd över att Or­lan­do pre­sen­te­ra­de Ka­ty för de­ras ge­men­sam­ma son ut­an att ens frå­ga om hen­nes tillå­tel­se först. De ha­de en över­ens­kom­mel­se om att in­te pre­sen­te­ra Flynn för en ny part­ner för­rän ef­ter ti­di­gast ett halv­år, skri­ver NW Ma­ga­zi­ne.

SAK­NAR FA­MIL­JE­LI­VET

Or­lan­do och Mi­ran­da skil­de sig 2013 och har va­rit på god fot med varand­ra se­dan dess. Men se­dan Ka­ty gjor­de en­tré i Or­lan­dos liv har de knappt pra­tat med varand­ra.

– I fle­ra år har Or­lan­do och Mi­ran­da kla­rat sig helt ut­an dra­ma­tik, men in­te läng­re. Det här kan bli rik­tigt smut­sigt, sä­ger en käl­la.

Mi­ran­da är ihop med Snapchat- grun­da­ren Evan Spi­e­gel, 25, som hon dej­tat i snart ett år men en­ligt upp­gift har ex­ma­kens nya re­la­tion fått hen­ne att in­se att hon sak­nar ho­nom och fa­mil­je­li­vet som de ha­de till­sam­mans. En­ligt upp­gift an­ser hon att Ka­ty har ta­git hen­nes plats.

– Hon är ra­san­de på Ka­ty och öns­kar att hon skul­le hål­la sig bor­ta från både Or­lan­do och Flynn, sä­ger käl­lan.

Mo­del­len Mi­ran­da Kerr var gift med skå­di­sen Or­lan­do Bloom i tre år, men de se­pa­re­ra­de 2013. Se­dan dess har de va­rit go­da vän­ner. Tills nu. Or­lan­do har näm­li­gen skaf­fat en ny tjej, Ka­ty Per­ry, vil­ket har re­tat upp Mi­ran­da re­jält.

"HAN HAR BRU­TIT DE­RAS ÖVER­ENS­KOM­MEL­SE"

På sisto­ne har Ka­ty och Or­lan­do setts till­sam­mans fle­ra gång­er. Här läm­nar de en Ade­le- kon­sert ihop.

Mi­ran­da är ihop med Evan Spi­e­gel, men det hind­rar hen­ne in­te från att bli svart­sjuk på ex­ets nya flamma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.