VI­SA­DE SIN KÄR­LEK ÖP­PET!

KHLOÉ & LA­MAR IHOP IGEN

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

Gam­mal kär­lek ros­tar ald­rig. Frå­ga ba­ra Khloé Kar­dashi­an som gång på gång ver­kar dras tillbaka till La­mar Odom. Ny­li­gen gjor­de stjär­nor­na sitt förs­ta of­fent­li­ga fram­trä­dan­de se­dan La­mars överdos för­ra året.

Det har va­rit myc­ket fram och tillbaka i 31- åri­ga Khloé Kar­dashi­ans kär­leksliv på sisto­ne. När ex­ma­ken La­mar Odom, 36 – som hon på papp­ret fort­fa­ran­de är gift med – tog en överdos i ok­to­ber för­ra året dum­pa­de hon då­va­ran­de pojk­vän­nen Ja­mes Har­den, 26, på stå­en­de fot. Re­a­li­ty­stjär­nan vil­le fin­nas där för La­mar, som hon ha­de ett för­hål­lan­de med mel­lan 2009 och 2013.

– De har ta­git tillbaka skils­mäs­so­an­sö­kan. Khloé vill hjäl­pa La­mar ge­nom den svå­ra ti­den, sa en käl­la då en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

FRAM & TILLBAKA

Se­dan dess har fo­kus le­gat på La­mars re­ha­bi­li­te­ring, vil­ket en­ligt upp­gift ska ha va­rit tufft för hans re­la­tion med Khloé. För någ­ra må­na­der se­dan hit­ta­de hon tillbaka till Ja­mes och bör­ja­de dej­ta ho­nom igen. Men nu upp­ges re­a­li­ty­stjär­nan ha dum­pat den unge bas­ket­s­tjär­nan en gång för al­la – även den här gång­en för att gå tillbaka till La­mar.

– Han är hen­nes livs kär­lek. Khloé vill fin­nas där för ho­nom, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

HÄNG­DE MED FA­MIL­JEN

På sisto­ne har La­mar vi­sat sto­ra för­bätt­ring­ar i sitt till­frisk­nan­de. Ny­li­gen gjor­de han sitt förs­ta pub­li­ka fram­trä­dan­de se­dan olyc­kan un­der pre­miärspel­ning­en av Ka­nye Wests nya al­bum ” The Li­fe of Pablo”, som även in­klu­de­ra­de en mo­deshow. Där gjor­de den fö­re det­ta bas­ket­s­tjär­nan en­tré till­sam­mans med Khloé, och res­ten av fa­mil­jen Kar­dashi­an.

– La­mar och Khloé pus­sa­des och kra­ma­des öp­pet, Det var pre­cis som förr i ti­den, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

Re­dan i april för­ra året öpp­na­de Khloé upp för en åter­för­e­ning.

– Jag kom­mer ald­rig att slu­ta äls­ka La­mar, sa hon då.

Naw!

"DE PUS­SA­DES OCH KRA­MA­DES" Un­der re­le­a­se­fes­ten för Ka­nye Wests nya al­bum var he­la fa­mil­jen Kar­dashi­an såklart på plats – in­klu­si­ve Khloés ex­man La­mar Odom. En­ligt upp­gift har stjär­nor­na åter­i­gen be­stämt sig för att för­sö­ka lap­pa ihop äk­ten­ska­pet. Un­der kväl­len be­ted­de sig Khloé och La­mar en­ligt upp­gift pre­cis som ett gam­malt gift par, vil­ket de ju i prak­ti­ken är ef­tersom skils­mäs­san ald­rig gick ige­nom. De höll varand­ra i hand, pus­sa­des och kra­ma­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.