LIND­SAY LO­HAN ÄR PANK!

"HAR FULL­STÄN­DIG PA­NIK"

Veckans NU! - - BILDEXTRA! - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Sma­kar det så kos­tar det – minst sagt. Lind­say Lo­han, som en­ligt upp­gift levt över si­na till­gång­ar en läng­re tid, har in­te ett öre kvar på kon­tot.

Skå­de­spe­lers­kan Lind­say Lo­han, 29, är in­te främ­man­de för lyx­liv. Hon har va­rit känd se­dan barns­ben och all­tid fått det hon har pe­kat på. Men Li­lo har, som de fles­ta vet, även rå­kat i klam­me­ri med rätt­vi­san många gång­er. Al­la ut­gif­ter för ad­vo­ka­ter un­der rät­te­gång­ar samt stjär­nans smak för den de­ka­den­ta livssti­len och här­li­ga re­sor till bland an­nat Gre­kland, Cos­ta Ri­ca och Mo­naco har gjort att hon en­ligt upp­gift är to­talt pank.

VÄL­DIGT ORO­LIG

Se­nas­te gång­en som Lind­say fick be­talt för ett jobb var en­ligt upp­gift då hon med­ver­ka­de i en do­ku­men­tär­se­rie för Oprah Win­freys tv- ka­nal OWN 2014. Då ska hon ha kun­nat fak­tu­re­ra över 20 mil­jo­ner kro­nor – peng­ar som nu är slut. Och det har länge va­rit spen­der­ar­byx­or­na på för stjär­nan som en gång var god för 400 mil­jo­ner kro­nor.

– Jag ha­de mas­sor av peng­ar men ing­en som kun­de ta­la om för mig hur jag skul­le han­te­ra det, be­rät­ta­de Lind­say i tid­ning­en Va­ni­ty Fair 2010.

En­ligt ryk­ten är Li­lo nu enormt oro­lig över att kon­tot ekar tomt och vill gö­ra vad som helst för att få in stå­lar.

– Hon har full­stän­dig pa­nik, sä­ger en käl­la i NW Ma­ga­zi­ne.

"HON VAR EN GÅNG GOD FÖR 400 MIL­JO­NER"

Lind­say Lo­han har det svårt just nu – hon sägs näm­li­gen ha helt slut på stå­lar.

… och åka på lyx­i­ga sol­re­sor. Nu är det en­ligt upp­gift slut med det.

Det är bland an­nat skan­dalak­tri­sens rät­te­gångs­kost­na­der som gjort att peng­ar­na nu är slut. Li­lo har vid fle­ra till­fäl­len ställt till med skan­da­ler och tving­ats an­li­ta dy­ra ad­vo­ka­ter.

Stjär­nan, som va­rit känd se­dan barns­ben, älskar att shop­pa i dy­ra bu­ti­ker…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.