TY­RA VI­SAR UPP SO­NEN

ÄNT­LI­GEN!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Se­dan Ty­ra Banks blev mam­ma för någ­ra vec­kor se­dan har hon hål­lit en låg profil på so­ci­a­la me­di­er. Där­för var det ex­tra kul när hon ny­li­gen val­de att pub­li­ce­ra en förs­ta bild på sin lil­le son York.

Den fö­re det­ta su­per­mo­del­len Ty­ra Banks, 42, blev mam­ma till so­nen York i ja­nu­a­ri ef­ter att ha käm­pat mot barn­lös­het i fle­ra år. Hon och hen­nes nors­ke pojk­vän Erik As­la är såklart strå­lan­de lyck­li­ga över ny­till­skot­tet som kom till värl­den med hjälp av en sur­ro­gat­mam­ma.

– Den bäs­ta pre­sen­ten vi har job­bat och bett för är änt­li­gen här. Han har mi­na fing­rar och sto­ra ögon och pap­pa Eriks mun och ha­ka, skrev Ty­ra på Instagram då.

De ny­bliv­na för­äld­rar­na val­de dock att hål­la so­nen helt bor­ta från of­fent­lig­he­ten i bör­jan. Först nu har Ty­ra änt­li­gen vi­sat upp be­bi­sen på Instagram och söt­choc­ken är to­tal!

BRÖT IHOP

Ty­ra och Erik, som ar­be­tar som fotograf, har dej­tat i un­ge­fär två år. De har ti­di­ga­re in­te gjort nå­gon hem­lig­het av att de har haft pro­blem att få barn. I hös­tas bröt Ty­ra ihop un­der en tv- show när hon för­sök­te be­mö­ta de kom­men­ta­rer hon fått i so­ci­a­la me­di­er an­gå­en­de att hon då fort­fa­ran­de in­te var mam­ma:

– Jag är så trött på att se så­da­na kom­men­ta­rer. Ni har ing­en aning om vad jag har fått gå ige­nom, ing­en aning, sa hon då.

Med det i åtan­ke blir vi ex­tra gla­da över mo­del­lens mam­ma­lyc­ka!

"DE HA­DE SVÅRT ATT FÅ BARN" Ty­ra Banks blev mam­ma i ja­nu­a­ri, men först nu har su­per­mo­del­len valt att vi­sa upp so­nen York för värl­den. Via en In­stagram­bild in­tro­du­ce­ra­de mo­del­len be­bi­sen för ramp­lju­set.

Ty­ra och den nors­ke fo­to­gra­fen Erik As­la har va­rit ihop i två år och för­sökt få barn en läng­re tid.

För­ra året bröt Ty­ra ihop un­der en tv- show när hon för­sök­te be­mö­ta kom­men­te­rar om hen­nes barn­lös­het. ” Ni har ing­en aning om vad jag har fått gå ige­nom”, sa hon då. Un­der­bart att hon änt­li­gen har fått sin dröm be­san­nad!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.