BRÖL­LOP & BE­BIS FÖR NE- YO

IN­TE SICK OF LO­VE SONGS LÄNG­RE

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

När som helst blir R& B- sång­a­ren Ne- Yo och kär­le­ken Crys­tal Re­nay för­äld­rar och nu kan de fi­ra än­nu en fan­tas­tisk hän­del­se: de har bli­vit man och hust­ru!

– Vi kan knappt bär­ga oss tills vi får på­bör­ja vårt liv till­sam­mans, sä­ger Ne- Yo.

För­hopp­nings­vis be­hö­ver ” So sick”- sång­a­ren Ne- Yo, 36 – el­ler Shaf­fer Chi­me­re Smith som han egent­li­gen he­ter – ald­rig mer sjunga en sorg­lig kär­lekslåt ef­tersom lyc­kan just nu ler så stort mot ho­nom att den får ont i mun­gi­por­na. Stjär­nan och mo­del­len Crys­tal Re­nay, 26, har näm­li­gen gift sig! Bröl­lo­pet hölls ny­li­gen i Los Ang­e­les och pa­rets fa­mil­jer och vän­ner var på plats.

– Vi kan knappt bär­ga oss tills vi får på­bör­ja vårt liv till­sam­mans, sä­ger Ne- Yo en­ligt tid­ning­en Pe­op­le och fort­sät­ter:

– Vi ser fram emot att ba­ra få va­ra varand­ras bäs­ta vän.

GRA­VID I NION­DE MÅ­NA­DEN

R& B- sång­a­ren och mo­del­len bör­ja­de dej­ta un­der som­ma­ren 2014 och förlovade sig i au­gusti för­ra året. Sång­a­ren be­rät­tar att det var kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet mel­lan ho­nom och Crys­tal.

– Re­dan vid vårt förs­ta mö­te viss­te jag att det var nå­got an­norlun­da med hen­ne, nå­got spe­ci­ellt. Som om det in­te vo­re nog med bröl­lopslyc­kan vän­tar pa­ret sitt förs­ta barn till­sam­mans och Crys­tal upp­ges va­ra i nion­de må­na­den. Ne- Yo har se­dan ti­di­ga­re dot­tern Ma­dilyn Gra­ce, 5, och so­nen Ma­son Evan, 4, från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

R& B- stjär­nan be­rät­tar att han viss­te att Crys­tal var den rät­ta när de träf­fa­des förs­ta gång­en.

” So sick”- sång­a­ren Ne- Yo är nog allt an­nat än trött på till­va­ron – han och Crys­tal Re­nay har näm­li­gen gift sig och ska bli för­äld­rar! ” Vi kan knappt bär­ga oss tills vi får på­bör­ja vårt liv till­sam­mans”, sä­ger stjär­nan.

"DET VAR KÄR­LEK

VID FÖRS­TA ÖGON­KAS­TET"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.