ZAC EFRON GIF­TER SIG

"HON HAR RÄD­DAT HO­NOM FRÅN DRO­GER­NA"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

Skå­de­spe­la­ren Zac Efron, 28, har va­rit ihop med sty­lis­ten Sa­mi Mi­ro, 27, i snart två år och nu är det hög tid för bröl­lop. Det ver­kar i al­la fall Zac tyc­ka, som en­ligt upp­gift pla­ne­rar att fria till sin flick­vän in­om en snar fram­tid.

– Sa­mi har haft väl­digt bra in­fly­tan­de på Zac. Se­dan han träf­fa­de hen­ne är han lug­na­re och mer häl­so­sam, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Han vill in­te för­lo­ra hen­ne. Det är förs­ta gång­en han kän­ner så­här för en tjej och han är re­do att ta näs­ta steg.

TOG EN ÖVERDOS

Sa­mi och Zac träf­fa­des 2014, strax ef­ter att Zac kom­mit ut från re­hab för sitt drog­miss­bruk.

– Han har för­änd­rat he­la sitt liv se­dan dess och Sa­mi har en vik­tig del i det. Hon har räd­dat ho­nom från dro­ger­na, sä­ger käl­lan.

Zac slog ige­nom som skå­dis i Hol­ly­wood re­dan som ton­å­ring med ” High school mu­si­cal”fil­mer­na. Han in­led­de en upp­märk­sam­mad re­la­tion med mot­spe­lers­kan Va­nes­sa Hud­gens, idag 27, och stjär­nor­na höll ihop i fem år. Men när för­hål­lan­det tog slut 2010 hal­ka­de Zac snabbt in på fel ba­na. Skå­di­sen har själv be­rät­tat hur knar­ket tog över hans liv, och det he­la kul­mi­ne­ra­de på ny­årsaf­ton 2013 när han tog en överdos på ett ho­tell­rum.

– Det gav mig möj­lig­het att re­flek­te­ra över mi­na er­fa­ren­he­ter och lär­de mig myc­ket om mig själv och vil­ken sorts män­ni­ska jag vill va­ra, har Zac sagt i tid­ning­en Pe­op­le.

BRÖL­LOP I SOM­MAR?

Nu ska Zac va­ra re­do att läm­na det vil­da par­ty­li­vet bakom sig för gott. Istäl­let dröm­mer han om ett tryggt fa­mil­je­liv till­sam­mans med Sa­mi.

– Han vill gif­ta sig med hen­ne snart. Hon är allt för ho­nom, sä­ger käl­lan.

Vi hål­ler tum­mar­na för ett som­mar­bröl­lop!

För två år se­dan var Zac Efron ne­re på bot­ten ef­ter en överdos, men nu ler lyc­kan mot stjär­nan igen. I som­mar kan det va­ra dags för bröl­lop för ho­nom och flick­vän­nen Sa­mi Mi­ro.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "HAN VILL LE­VA

FA­MIL­JE­LIV MED HEN­NE" Kär­lek­slyc­kan ler mot skå­di­sen Zac Efron och hans flick­vän Sa­mi Mi­ro. En­ligt upp­gift blir det snart bröl­lop för pa­ret som har va­rit ihop i näs­tan två år.

På sisto­ne har so­ci­a­la me­di­er sväm­mat över av gul­li­ga bil­der på de två till­sam­mans. ” Det är förs­ta gång­en Zac kän­ner så­här för en tjej”, sä­ger en käl­la. Nu pla­ne­rar stjär­nan att fria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.