BLIR PAP­PA – IGEN!

"LOU­IS HAR FÅTT BLO­DAD TAND"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Li­vet blir in­te all­tid som man tänkt sig, ibland blir det än­nu bätt­re. Frå­ga ba­ra flic­ki­do­len Lou­is Tom­lin­son som ny­li­gen blev pap­pa till ett opla­ne­rat barn och nu älskar för­äld­ra­ska­pet!

One Direc­tion- med­lem­men Lou­is Tom­lin­son, 24, fick so­nen Fred­die Rei­gn i ja­nu­a­ri i år. Mam­man till den lil­le poj­ken är jämn­gam­la Bri­a­na Jung­wirth men hen­ne är stjär­nan in­te ihop med. Istäl­let dej­tar Lou­is se­dan en tid tillbaka Dis­ney- stjär­nan Da­ni­el­le Camp­bell, 21, och nu upp­ges han vil­ja ha barn med hen­ne ock­så.

– Han har fått blo­dad tand, sä­ger en käl­la en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

CHOCKNYHET

För­ra året drab­ba­des nö­jes­värl­den av en kol­lek­tiv chock när det kom fram att Lou­is skul­le få barn mitt i sin blomst­ran­de mu­sik­kar­riär med världs­tur­né­er och mass­hy­ste­ri, men stjär­nan själv ver­ka­de ta det he­la med ro.

– Han pla­ne­rar att va­ra en när­va­ran­de pap­pa, sa en käl­la då.

Se­dan Fred­die föd­des för någ­ra vec­kor se­dan har det vi­sat sig stäm­ma, Lou­is fix­a­de ny­li­gen en bo­stad till Bri­a­na och de­ras son nä­ra sitt eget hem så att han kan häl­sa på dem så of­ta han vill.

– Al­la är för­vå­na­de över hur bra han han­te­rar sitt fa­der­skap. Han är stört­för­äls­kad i Fred­die och vill ha ett helt fot­bollslag med ung­ar i fram­ti­den, sä­ger en käl­la.

MYC­KET SVART­SJU­KA

Den som lig­ger när­mast till hands för att age­ra avel­sko är allt­så stjär­nans re­la­tivt nya flick­vän Da­ni­el­le, som han har dej­tat i någ­ra må­na­der.

– Lou­is hop­pas att han ska få hen­ne med på tå­get. Han är över­ty­gad om att det skul­le va­ra un­der­bart att ha ett barn till­sam­mans med sin flick­vän, sä­ger käl­lan.

Det finns dock ett pro­blem med stjär­nans idé – hans ba­by ma­ma Bri­a­na upp­ges va­ra väl­digt svart­sjuk på Da­ni­el­le.

– Det var svårt för hen­ne att han bör­ja­de dej­ta nå­gon an­nan me­dan hon var gra­vid. Hon hop­pa­des att det skul­le bli de två till slut, sä­ger käl­lan.

Just nu ver­kar det se gans­ka mörkt ut, Bri­a­na!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"HAN VILL HA ETT HELT FOT­BOLLSLAG

MED UNG­AR" One Direc­tion- stjär­nan Lou­is Tom­lin­son blev ny­li­gen pap­pa för förs­ta gång­en. Nu upp­ges han re­dan vil­ja ha fler barn, men den här gång­en med nya flick­vän­nen Da­ni­el­le Camp­bell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.