KEN­DALL: "HAR­RY STY­LES STIN­KER!"

Veckans NU! - - MIX -

Lou­is band­kol­le­ga Har­ry Sty­les, 22, ver­kar ha en bit kvar till be­bi­sar och fa­mil­je­liv. Stjär­nan upp­ges läg­ga all sin tid på kar­riä­ren och det ska bland an­nat ha va­rit det som led­de till upp­brot­tet från mo­del­len Ken­dall Jen­ner, 20, ti­di­ga­re i år. Men Ken­dall ver­kar in­te va­ra allt för led­sen över att ha bli­vit dum­pad, istäl­let fo­ku­se­rar hon på ex­pojk­vän­nens ne­ga­ti­va si­dor. I tv- pro­gram­met ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” av­slö­ja­de hon ny­li­gen att Har­ry luk­tar allt an­nat än ro­sor.

– Jag bad ho­nom att du­scha of­ta­re, och sa att li­te de­o­do­rant in­te skul­le ska­da, sä­ger Ken­dall till 18- åri­ga lil­la­syr­ran i Kylie i pro­gram­met.

Det är in­te förs­ta gång­en Har­ry bli­vit an­kla­gad för att misskö­ta sin hy­gi­en.

– Jag kun­de in­te ens kys­sa ho­nom för att han ha­de så då­lig an­de­dräkt, har Har­rys gam­la flamma Tay­lor Swift sagt.

Ouch!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A

"HON HOP­PA­DES ATT DET SKUL­LE

BLI DE TVÅ" Bland an­nat ska han ha fix­at ett nytt bo­en­de till Bri­a­na och Fred­die, för att kun­na va­ra nä­ra dem he­la ti­den. Men Bri­a­na ska in­te va­ra nöjd med hur allt har bli­vit, ut­an upp­ges va­ra väl­digt svart­sjuk på Lou­is nya tjej.

Bri­a­na och Lou­is var kom­pi­sar och bru­ka­de fes­ta till­sam­mans in­nan hon plöts­ligt blev gra­vid för­ra året. Ny­he­ten kom som en chock för både Lou­is och hans fans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.