GLÄD­JE­BE­SKED FÖR SAND­RA BUL­LOCK!

KÄR­LE­KEN HÅL­LER I SIG

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

Ef­ter regn kom­mer sol­sken, frå­ga ba­ra skå­di­sen Sand­ra Bul­lock som fick sitt hjär­ta kros­sat 2010 men nu upp­ges va­ra lyck­li­ga­re än nå­gon­sin.

Det har snart gått ett år se­dan Sand­ra Bul­lock, 51, träf­fa­de fo­to­gra­fen Bry­an Ran­dall, 50, och ljuv mu­sik upp­stod. Se­dan dess har skå­de­spe­lers­kan gått runt med ett kon­stant le­en­de på läp­par­na. I no­vem­ber ad­op­te­ra­de hon dess­utom sitt and­ra barn och nu är fa­mil­jelyc­kan kom­plett i och med att Bry­an har flyt­tat in.

FA­DERS­FI­GUR

Sand­ra och hen­nes två barn Lau­ra, 3 och Lou­is, 5, har allt­så änt­li­gen fått säll­skap i den enor­ma lyx­vil­lan i Los Ang­e­les, värd när­ma­re 200 mil­jo­ner kro­nor.

– Sand­ra och Bry­an har till­bring­at näs­tan all tid till­sam­mans på sisto­ne och nu har han of­fi­ci­ellt flyt­tat in. Han be­hand­lar hen­nes barn som si­na eg­na och är en jät­te­bra fa­ders­fi­gur för dem, sä­ger en käl­la en­ligt Mail On­li­ne.

HAR HAFT OTUR

In­nan Sand­ra träf­fa­de Ry­an ha­de hon haft myc­ket otur i kär­lek. 2010 tog hen­nes äk­ten­skap med ex­ma­ken Jes­se Ja­mes, idag 47, slut ef­ter att han ha­de va­rit otro­gen, men nu upp­ges skå­de­spe­lers­kan svä­va på ro­sa moln.

– Hon är lyck­li­ga­re än vad hon nå­gon­sin va­rit. Fa­mil­je­li­vet be­ty­der allt för hen­ne. Att ta hand om bar­nen är det bäs­ta hon vet, sä­ger käl­lan.

"DET BE­TY­DER ALLT FÖR HEN­NE"

Lyc­kan ler mot Sand­ra Bul­lock och hen­nes hun­ki­ge fotograf till pojk­vän Bry­an Ran­dall. Pa­ret, som har ki­lat sta­digt se­dan för­ra som­ma­ren, har näm­li­gen gått och flyt­tat ihop i Sand­ras flå­di­ga LA- vil­la till­sam­mans med hen­nes barn Lou­is och Lau­ra. Grattis Sand­ra, och framför allt: Grattis Bry­an!

Ti­di­ga­re var Sand­ra gift med Jes­se Ja­mes. Han vi­sa­de sig dock va­ra en otro­gen douche­bag och det äk­ten­ska­pet gick i gra­ven 2010. Se­dan dess har hon fo­ku­se­rat på kar­riä­ren och bar­nen. Nu får hon fa­mil­je­li­vet tillbaka!

I slu­tet av för­ra året ad­op­te­ra­de Sand­ra dot­tern Lau­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.