EVA MEN­DES RA­SAN­DE PÅ POJK­VÄN­NEN RY­AN GOS­LING TRÄF­FA­DE SITT EX I SMYG

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Hon har snärjt en av värl­dens mest po­pu­lä­ra kil­lar, så kanske är det in­te så kons­tigt att Eva Men­des är svart­sjuk? All­ra mest sägs hon stö­ra sig på Ry­an Gos­lings gul­li­ga ex­flick­vän Rachel Mca­dams.

Eva Men­des, 41, och Ry­an Gos­ling, 35, är ett av Hol­ly­woods mest hem­lig­hets­ful­la par, men det lil­la man skym­tar av dem ty­der all­tid på att de är väl­digt lyck­li­ga till­sam­mans. För ett och ett halvt år se­dan fick de dot­tern Es­me­ral­da ihop, och se­dan dess har det snac­kats om att bröl­lop och fler barn är på gång för skå­di­sar­na. Men bakom ku­lis­ser­na är allt en­ligt upp­gift in­te frid och fröjd. Evas svart­sju­ka ska näm­li­gen ha gått så långt att hon för­bju­dit pojk­vän­nen från att nå­gon­sin träf­fa sin ex­flick­vän Rachel Mca­dams, 37, igen.

VÅ­GA­DE IN­TE HÄL­SA

Kon­flik­ten ska ha kul­mi­ne­rat när Ry­an ny­li­gen be­sök­te SAG- ga­lan i Los Ang­e­les, och en­ligt Eva in­te sköt­te sig sär­skilt bra på rö­da mat­tan. Skå­de­spe­la­ren ver­ka­de va­ra på skoj­friskt hu­mör och bu­sa­de med si­na kol­le­gor på plats. Han ställ­de upp på fle­ra sel­fi­es och fo­to­bom­ba­de – till sy­nes omed­ve­tet – ” Ga­me of thro­nes”- stjär­nan Sop­hie Tur­ner. Men det all­ra värs­ta ska ha va­rit när Ry­an sprang in i sin gam­la kär­lek Rachel i en trång kor­ri­dor.

– Hon var på väg till to­a­let­ten och var tvung­en att tränga sig för­bi Ry­an för att kom­ma fram, sä­ger en käl­la en­ligt NW Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– De nic­ka­de knappt till varand­ra men man kun­de än­då se skräc­ken i Ry­ans ögon. Om nå­gon ha­de fo­to­gra­fe­rat dem då ha­de Eva tving­at ho­nom att so­va på sof­fan.

KÄR­LEK PÅ JOB­BET

En­ligt upp­gift ska Rachel näm­li­gen va­ra ett van­ligt fö­re­mål för kon­flik­ter hem­ma hos fa­mil­jen Men­des/ Gos­ling. Ry­an och Rachel träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av den über­ro­man­tis­ka fil­men ” Dag­bo­ken” och blev se­dan ett par i verk­lig­he­ten. De gjor­de slut för gott 2008, men Eva kan en­ligt upp­gift in­te kom­ma över pojk­vän­nens histo­ria med ex­et. Kanske in­te så kons­tigt ef­tersom Ry­an ut­tryck­te sig så­här om Rachel strax ef­ter de­ras upp­brott:

– Jag kom­mer all­tid att va­ra tack­sam för ” Dag­bo­ken”, ef­tersom jag träf­fa­de en av mitt livs störs­ta kär­le­kar där. Men min och Rachels kär­leks­hi­sto­ria var än­nu mer ro­man­tisk än fil­men.

vi för­står att Eva kän­ner sig li­te osä­ker!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A Många är av­und­sju­ka på Eva Men­des ef­tersom hon snärjt en av Hol­ly­woods mest ef­ter­trak­ta­de kil­lar Ry­an Gos­ling. Men bakom ku­lis­ser­na är det in­te helt en­kelt att va­ra ihop med en så het kil­le. Eva upp­ges näm­li­gen va­ra väl­digt svart­sjuk.

"EVA HAR FÖR­BJU­DIT HO­NOM" Främst är det Ry­ans ex­flick­vän Rachel Mca­dams som får Eva att kän­na sig osä­ker. Ry­an och Rachel var till­sam­mans till och från i tre år men gjor­de slut 2008. Den här bil­den är från när de var ett par. Ny­li­gen ska Ry­an ha sprung­it in i Rachel un­der en ga­la, vil­ket Eva in­te fick re­da på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.