KIMS DESPERATA FLYKT FRÅN KA­NYE

HANS KON­TROL­LE­RAN­DE SÄTT KNÄCKER HEN­NE

Veckans NU! - - NEWS - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Kim Kar­dashi­an är ex­pert på att le mot ka­me­ror­na, men un­der ytan sägs hon må rik­tigt då­ligt på grund av ma­ken Ka­nye West som över­va­kar var­je steg hon tar. En­ligt upp­gift vill Kim nu läm­na ho­nom.

Islu­tet av de­cem­ber blev Kim Kar­dashi­an, 35, och Ka­nye West, 38, två­barns­för­äld­rar då so­nen Saint kom till värl­den. Fa­mil­jelyc­kan bor­de va­ra to­tal och pa­rets liv bor­de hand­la om att ta hand om varand­ra och bar­nen. Men istäl­let sägs Ka­nye sät­ta sig själv i förs­ta rum­met. Rap­pa­ren släpp­te ny­li­gen sitt al­bum ” The Li­fe of Pablo” och har fullt upp med sin mu­sik. Ef­ter re­le­a­sen av ski­van har Ka­nye dess­utom ska­pat svar­ta ru­bri­ker för ” si­na kvin­no­ha­tan­de låttex­ter” och för att han ny­li­gen stöt­ta­de våld­täkt­san­kla­ga­de Bill Cos­by på Twit­ter.

– Bill Cos­by är oskyl­dig, skrev han då.

VILL FÅ VÅRNADEN OM BAR­NEN

Kim hål­ler upp fa­sa­den ut­åt, men en­ligt in­si­ders sägs hon i hem­lig­het pla­ne­ra att fly äk­ten­ska­pet om Ka­nye fort­sät­ter att ska­pa då­lig pub­li­ci­tet.

– Kim har fått råd om hur hon kan läm­na Ka­nye

"HON ÄR TRÖTT PÅ HANS KON­STAN­TA

UT­BROTT"

och sam­ti­digt skyd­da si­na till­gång­ar samt se till att hon har ett bra vård­nads­av­tal gäl­lan­de bar­nen. Hon vill ha kon­troll över sa­ker och ting om Ka­nye tar till rätts­li­ga åt­gär­der, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Clo­ser.

"HON HAR NÅTT BOT­TEN"

Re­a­li­ty­stjär­nans när­stå­en­de sägs va­ra oro­li­ga för hur Kim mår och för hur Ka­nye be­hand­lar hen­ne.

– Kim är trött på hans kon­stan­ta ut­brott och bakom stäng­da dör­rar blir hans hu­mör än­nu vär­re. Hon har nått bot­ten och har er­känt för sin fa­milj att hon är nä­ra en bryt­punkt, sä­ger käl­lan. Som om Ka­ny­es tem­pe­ra­ment in­te vo­re pro­blem nog sägs rap­pa­ren sty­ra sin fru med järn­hand.

– Hon kän­ner att Ka­nye blir allt mer obe­räk­ne­lig och kon­trol­le­ran­de. Han hål­ler koll på allt hon äter och över­va­kar hen­nes trä­nings­pass. Han läg­ger fram klä­der till hen­ne och be­stäm­mer över så myc­ket i hen­nes liv. Re­la­tio­nen knäcker hen­ne och hon vill ta sig tillbaka till fö­rar­sä­tet, sä­ger käl­lan.

Fort­sätt­ning föl­jer…

Ef­ter snart fy­ra år till­sam­mans ver­kar Kim Kar­dashi­an och Ka­nye Wests för­hål­lan­de nu va­ra på upp­häll­ning­en. Kim har näm­li­gen trött­nat på hur Ka­nye be­hand­lar hen­ne.

"HAN HÅL­LER KOLL PÅ ALLT HON ÄTER"

Ka­nye sägs till och med hål­la sten­koll på vad Kim stop­par i sig och över­va­kar var­je steg hon tar.

En­ligt upp­gift är rap­pa­ren väl­digt kon­trol­le­ran­de och har ett hemskt tem­pe­ra­ment. ” Hon kän­ner att Ka­nye blir allt mer obe­räk­ne­lig”, sä­ger en käl­la.

Se­dan ti­di­ga­re har de dot­tern North. Nu pla­ne­rar Kim hur hon ska läm­na Ka­nye och då få ett bra vård­nads­av­tal gäl­lan­de bar­nen.

I slu­tet av för­ra året blev pa­ret två­barns­för­äld­rar då so­nen Saint kom till värl­den. Ny­li­gen vi­sa­de Kim upp ho­nom på sin hem­si­da.

Re­a­li­ty­stjär­nan gil­lar in­te hel­ler att Ka­nye kri­ti­se­ras för ” si­na kvin­no­ha­tan­de låttex­ter” och att han ny­li­gen skrev på Twit­ter att våld­täkt­san­kla­ga­de Bill Cos­by är oskyl­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.