TAY­LOR GER RAP­PA­REN SVAR PÅ TAL

Veckans NU! - - NEWS -

I Ka­ny­es nya låt ” Fa­mous” rap­par stjär­nan att han och Tay­lor Swift, 26, skul­le kun­na ha sex för att han ” gjor­de den bit­chen känd”. Brå­ket mel­lan mu­si­ker­na bör­ja­de när Ka­nye av­bröt Tay­lors tack­tal un­der Gram­my­ga­lan 2009. När Tay­lor ny­li­gen kam­ma­de hem ut­mär­kel­sen Bäs­ta al­bum på Gram­my Awards pas­sa­de hon på att skic­ka en syr­lig pass­ning till rap­pa­ren.

– Jag vill ta till­fäl­let i akt och sä­ga till al­la unga kvin­nor där ute, att det all­tid kom­mer att fin­nas per­so­ner som kom­mer att för­sö­ka för­mins­ka er fram­gång och ta credd för ert ar­be­te och ert kän­dis­skap, men lyss­na in­te på dem! Fo­ku­se­ra på det ni gör och tap­pa in­te fo­kus, så kom­mer ni att gå hur långt ni vill, sa sång­ers­kan från sce­nen.

He­ja Swift!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.