STJÄR­NAN STÄMS FÖR TRA­FI­KO­LYC­KA

Veckans NU! - - NEWS -

Det är in­te lätt att va­ra su­per­stjär­na. Som om Ka­nye in­te vo­re nog med trub­bel har Kim dess­utom fått ett an­nat pro­blem på hal­sen. Stjär­nan har näm­li­gen dra­gits in i en rätts­tvist ef­ter en tra­fi­ko­lyc­ka som in­träf­fa­de 2014.

– En per­son har stämt hen­ne för att ha kroc­kat med ho­nom på grund av att hon va­rit oakt­sam i tra­fi­ken. Han vill få er­sätt­ning för för­lo­rad ar­betsin­komst, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten X17.

"KIM HAR FÅTT NOG AV KA­NY­ES HU­MÖR"

I sin mo­bil upp­ges Kim ha fle­ra tim­mar be­vis­ma­te­ri­al som kan kros­sa Ka­ny­es image. Stjär­nans plan är att an­vän­da vi­de­or­na som ut­press­ning un­der skils­mäs­san.

Un­der si­na många ut­brott ska Ka­nye bland an­nat ha sagt hems­ka sa­ker om Kim och and­ra Hol­ly­wood­stjär­nor. Då ska Kim ha pas­sat på att smyg­fil­ma ma­ken, för att kun­na an­vän­da ma­te­ri­a­let mot ho­nom.

” Det skul­le va­ra för­ödan­de för hans kar­riär om fil­mer­na kom ut”, sä­ger en käl­la.

Kim har en­ligt upp­gift fullt stöd från si­na kän­da syst­rar ge­nom den svå­ra ti­den. På bil­den syns hon till­sam­mans med Kylie, 18, Kourt­ney, 36, och Khloé, 31.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.