"DET BLIR EN POJKE!"

MILEYS GRAVIDCHOCK

Veckans NU! - - NEWS - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP, FAMEFLYNET, INSTAGRAM

Li­vet le­ker för sång­ers­kan Mi­ley Cyrus som in­te ba­ra har fått tillbaka sin dröm­prins – nu ska hon dess­utom bli mam­ma!

När Mi­ley Cyrus, 23, ny­li­gen vi­sa­de sig en ti­dig mor­gon i Ma­li­bu tyck­te ögon­vitt­nen att nå­got var an­norlun­da med hen­ne. Stjär­nan bar byl­si­ga klä­der och un­der trö­jan skym­ta­de nå­got som skul­le kun­na va­ra en be­bis­bu­la. Mi­ley såg glad ut och kun­de in­te lå­ta bli att ta på sin mage – och nu be­kräf­tar käl­lor att hon är gra­vid!

GIF­TE SIG I HEM­LIG­HET

Gläd­je­be­ske­den har hag­lat runt Mi­ley den se­nas­te ti­den. I ju­las ska hon och ” The Hung­er ga­mes”hunken Li­am Hemsworth, 26, ha hit­tat tillbaka till varand­ra och Mi­ley sat­te åter på sig förlovningsringen hon fick av Li­am när de var till­sam­mans 2012. I för­ra num­ret av Veckans NU! av­slö­ja­de vi även att stjär­pa­ret sägs ha gift sig.

– De ha­de en hem­lig ce­re­mo­ni på stran­den, sa en käl­la då en­ligt tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

GLIT­TER & LAVALAMPOR

Pa­ret har än­nu ba­ra setts ihop på en smyg­ta­gen bild och en­ligt upp­gift göm­mer de sig från pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer­na för att få en lugn nystart till­sam­mans. Men Mi­ley och Li­am kan in­te döl­ja gläd­jen över att de nu ska bli för­äld­rar. En­ligt tid­ning­en NW Ma­ga­zi­ne har de be­rät­tat för si­na vän­ner att det blir en pojke!

– Li­am är över­lyck­lig, han får sin all­de­les eg­na lil­la surf­kil­le, sä­ger en in­si­der.

Be­bi­sen ska va­ra be­räk­nad att kom­ma till värl­den om sex må­na­der och Mi­ley har re­dan bör­jat in­re­da en barn­kam­ma­re. Men den som gis­sar på ljus­blå pa­stell­fär­ger för poj­ken tror fel.

– Mi­ley älskar glit­ter och ne­on­fär­ger, så hon tit­tar på lavalampor. Hon är ett fan av en­hör­ning­ar och regn­bå­gar, så det blir en hel del så­dant ock­så, sä­ger in­si­dern.

Vi ser fram emot att få se bil­der på sång­ers­kans Instagram!

När Mi­ley Cyrus ny­li­gen klev ut iförd byl­si­ga klä­der upp­märk­sam­ma­de ögon­vitt­nen att stjär­nan såg ut att döl­ja en li­ten be­bis­bu­la. Nu be­kräf­tar käl­lor att sång­ers­kan ska bli mam­ma! "HON HAR RE­DAN BÖR­JAT IN­RE­DA EN BARN­KAM­MA­RE"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.