LIND­SAYS NYA KÄR­LEK: STEN­RIK 22- ÅRING "HAN HAR BRA IN­FLY­TAN­DE PÅ HEN­NE"

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

Det har va­rit li­te stru­ligt för Lind­say Lo­han, 29, i li­vet de se­nas­te åren med di­ver­se sam­man­brott och la­gö­ver­trä­del­ser. Men nu ver­kar det änt­li­gen ljus­na för stjär­nan. Hon är näm­li­gen ny­för­äls­kad i den 22- åri­ge rys­ke mäk­la­ren Egor Ta­ra­ba­sov.

– Lind­say och Egor till­bring­ar all tid till­sam­mans. Han är väl­digt för­tjust i hen­ne, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

MID­DA­GAR & RE­SOR

En­ligt upp­gift har pa­ret hängt ihop i någ­ra må­na­der, och re­la­tio­nen ska ha haft en myc­ket po­si­tiv in­ver­kan på Lind­say och hen­nes må­en­de – samt hen­nes eko­no­mi. Som Veckans NU! kun­de av­slö­ja i för­ra num­ret har Li­lo länge haft pro­blem med peng­ar. Där­för pas­sar det ut­märkt att Egor verk­li­gen in­te har det. – Egor är en per­fekt pojk­vän, och han är rik. Han bju­der Lind­say på mid­da­gar och re­sor. De har re­dan hun­nit be­sö­ka fle­ra oli­ka län­der till­sam­mans. De är lyck­li­ga, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Det är up­pen­bart att Lind­say har haft pro­blem ti­di­ga­re, och dra­gits till fel kil­lar. Men den här gång­en är det an­norlun­da. Han är yng­re än hon, men en smart af­färs­man och väl­digt mo­gen för sin ål­der. Han har bra in­fly­tan­de på hen­ne.

KRYP­TISK BILD

I ja­nu­a­ri i år pos­ta­de Lind­say en bild på Instagram fö­re­stäl­lan­de ett blo­digt sår på hen­nes ben.

– Stan­na in­te med fel kil­le. Låt ald­rig nå­gon slå dig, skrev hon i bild­tex­ten in­nan hon snabbt ra­de­ra­de bil­den.

Det har in­te fram­kom­mit vem Li­lo re­fe­re­ra­de till då, men för­hopp­nings­vis kan hon nu läm­na al­la de­struk­ti­va re­la­tio­ner bakom sig och fo­ku­se­ra fullt ut på sin nya kär­lek!

Skå­de­spe­lers­kan Lind­say Lo­han har in­te haft nå­gon se­ri­ös re­la­tion se­dan hon gjor­de slut med dj: n Samantha Ron­son 2009. Nu ver­kar det bli änd­ring på det.

Sco­re!

Sco­re! Lind­say Lo­han ver­kar ha hit­tat en lösning på al­la si­na pro­blem i nye pojk­vän­nen Egor Ta­ra­ba­sov. Han upp­ges näm­li­gen va­ra både en per­fekt pojk­vän – och rik.

"HON ÄR NY­FÖR­ÄLS­KAD" På sisto­ne har Li­lo ströss­lat sin Instagram med bil­der på den mys­tis­ke rys­ke mäk­la­ren. Pa­ret ska ha hängt ihop se­dan bör­jan av året.

I för­ra num­ret av Veckans NU! kun­de vi av­slö­ja att Lind­say ha­de för­lo­rat näs­tan al­la si­na peng­ar. Där­för pas­sar det ju ut­märkt att hen­nes nya kil­le har ett över­flöd av den va­ran. Grattis, Li­lo!

Titta vad sö­ta de är till­sam­mans!

Lind­says se­nas­te se­ri­ö­sa re­la­tion var med Samantha Ron­son, 38.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.