CAIT­LYN JEN­NER VÄN­TAR BARN!

BLIR MAM­MA SOM 66- ÅRING

Veckans NU! - - MIX -

Li­vet le­ker för re­a­li­ty­stjär­nan Cait­lyn Jen­ner. Nu läng­tar hon ef­ter att hö­ra lju­det av små barn­föt­ter igen. Men al­la är in­te gla­da över ny­he­ten…

Det har gått näs­tan pre­cis ett år se­dan Cait­lyn Jen­ner, 66, kom ut som kvin­na. Se­dan dess har stjär­nan ver­kat må bätt­re än nå­gon­sin, och nu upp­ges hon va­ra re­do att ta yt­ter­li­ga­re ett stort steg i li­vet: hon ska näm­li­gen bli mam­ma för förs­ta gång­en. Till­sam­mans med flick­vän­nen Can­dis Cay­ne, 44, pla­ne­rar Cait­lyn en­ligt upp­gift att skaf­fa barn.

– De har pra­tat om att ad­op­te­ra ett barn ihop. Att få bli mam­ma är Cait­lyns sto­ra dröm, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch.

RE­DO FÖR NY FA­MILJ

I förs­ta hand ska Cait­lyn och Can­dis va­ra ute ef­ter att ad­op­te­ra en be­bis, men kvin­nor­na kan även tän­ka sig att ta hand om ett äld­re barn.

– Det finns många trans­sex­u­el­la barn, vars för­äld­rar har vänt dem ryg­gen och som be­hö­ver en kär­leks­full fa­milj, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

"KIM ÄR RA­SAN­DE" Men al­la ver­kar in­te li­ka ex­al­te­ra­de över det kom­man­de bar­net. Kim Kar­dashi­an är en av stjär­nans fa­mil­je­med­lem­mar som sägs ha satt sig på tvä­ren i frå­gan.

Det var med hjälp av det här snyg­ga Va­ni­ty Fair- om­sla­get som Cait of­fent­lig­gjor­de sitt nya namn i ju­ni 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.