HAR KÖPT UNGKARLSLYA FÖR 20 MIL­JO­NER

HÄL­SA PÅ HOS ROB KAR­DASHI­AN

Veckans NU! - - BILDEXTRA! - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Nu vän­der det! Rob Kar­dashi­an, som hål­lit sig bor­ta från om­värl­den en läng­re tid, har nu fått rät­si­da på sa­ker och ting. Ett av ste­gen till det nya li­vet: ett stort hus i sam­ma om­rå­de som stjär­nans kän­da fa­milj!

Ifi­na Ca­la­ba­sas, Ka­li­for­ni­en, bor näs­tan al­la i fa­mil­jen Kar­dashi­an ( bort­sett från Kim och hen­nes mam­ma Kris Jen­ner, som har hus i det lyx­i­ga­re Hid­den Hills). Nu bor även Rob Kar­dashi­an, 29, där. Han har näm­li­gen in­för­skaf­fat sig en cool ungkarlslya för drygt tju­go mil­jo­ner kro­nor. En­ligt upp­gift har Kris hjälpt till med kö­pet av hu­set. – Rob har le­tat länge ef­ter nå­gon­stans att bo. Al­la i fa­mil­jen är gla­da för hans skull, nu blir han mer själv­stän­dig, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Et On­li­ne.

FY­RA SOV­RUM

Vil­lan, som är om­ring­ad av en tomt med pool och bar­be­que- grill, är 395 kvadrat­me­ter stor. I ly­an finns bland an­nat fy­ra sov­rum, fem bad­rum samt ett stort kök med en köksö i mar­mor. En­ligt upp­gift kom­mer Robs nya flick­vän, Blac Chy­na, 27, att till­bringa myc­ket tid i det nya hu­set. – Rob är rik­tigt lyck­lig, sä­ger käl­lan. Det för­står vi!

"I CA­LA­BA­SAS BOR NÄS­TAN AL­LA I FA­MIL­JEN"

finns Kom in, här mas­sor av bärs,

bi­lar! bru­dar och

Väl­kom­men hem till ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Rob Kar­dashi­an! Han har ny­li­gen köpt ett hus i det kän­di­stä­ta Ca­la­ba­sas i Ka­li­for­ni­en.

Rob har gömt sig för ka­me­ror­na en läng­re tid ef­tersom han har mått då­ligt. Men nu är han på väg tillbaka in i ramp­lju­set!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.