LE­OS DESPERATA DEJT- JAKT!

"HON DIS­SAR HO­NOM HE­LA TI­DEN"

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Hol­ly­woods guld­gos­se Le­o­nar­do Dicaprio är van vid att få allt han pe­kar på. Men in­te den här gång­en. Stjär­nan upp­ges näm­li­gen ha sik­tet in­ställt på en kvin­na som in­te vill ha ho­nom.

Skå­de­spe­la­ren Le­o­nar­do Dicaprio, 41, må ha upp­nått ett av si­na sto­ra mål i li­vet när han änt­li­gen fick mot­ta en gyl­le­ne sta­ty­ett un­der Oscars­ga­lan ny­li­gen – men stjär­nan upp­ges re­dan ha en ny trofé i sik­te. Han ska näm­li­gen ha bli­vit hopp­löst för­äls­kad i den brit­tis­ka pro­gram­le­da­ren Lau­ra Whit­mo­re, 30, och nu är han fast be­slu­ten att snär­ja hen­ne.

– Leo för­sö­ker im­po­ne­ra på hen­ne på al­la sätt, men hon ver­kar in­te in­tres­se­rad. Hon dis­sar ho­nom he­la ti­den, sä­ger en käl­la en­ligt Now Ma­ga­zi­ne.

SÅGS PÅ AL­LA HJÄR­TANS DAG

En­ligt upp­gift ska Leo och Lau­ra ha träf­fats för förs­ta gång­en un­der Baf­ta- ga­lan som gick av sta­peln på själ­vas­te al­la hjär­tans dag. För Le­os del ska det ha upp­stått kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet.

– Han bjöd hen­ne på mas­sor av champagne och gjor­de det väl­digt tyd­ligt att han vil­le att nå­got skul­le hän­da mel­lan dem, sä­ger käl­lan.

Lau­ra ska ha sva­rat på stjär­nans iv­ri­ga för­sök med to­tal lik­gil­tig­het, vil­ket i äk­ta ” The Ga­me”an­da såklart ba­ra gjor­de Leo än­nu mer in­tres­se­rad.

– Hon tyc­ker att han är char­mig, men ing­et mer, sä­ger käl­lan.

TJA­TAR & TJA­TAR

Nu ska den ef­ter­trak­ta­de ung­kar­len ha be­stämt sig för att gö­ra allt i sin makt för att vin­na Lau­ras hjär­ta.

– Han kom­mer in­te att slu­ta tja­ta för­rän hon går på dejt med ho­nom, sä­ger käl­lan.

Låt oss hop­pas för Le­os skull att det slit­na ut­tryc­ket ” trä­gen vin­ner” fak­tiskt stäm­mer.

"HAN BJÖD HEN­NE PÅ MAS­SOR AV CHAMPAGNE"

Hon spe­lar svår den där... … in­te ens en kvin­no­karl som Le­o­nar­do Dicaprio ver­kar kun­na få hen­ne på fall. ” Han för­sö­ker im­po­ne­ra på hen­ne på al­la sätt, men hon är in­te in­tres­se­rad”, sä­ger en käl­la.

Den ir­länds­ka tv- per­son­lig­he­ten Lau­ra Whit­man är in­te lät­tim­po­ne­rad…

Ny­li­gen vann Leo en ef­ter­läng­tad sta­ty­ett på Oscars­ga­lan, men det ska en­ligt upp­gift va­ra en blyg­sam tröst för stjär­nan som är myc­ket be­svä­rad över att in­te få med Lau­ra på en dejt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.