GRA­VID I TRED­JE MÅ­NA­DEN

KA­TIE HOL­MES UN­DER­BA­RA HEM­LIG­HET

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Skå­di­sar­na Ka­tie Hol­mes och Jamie Foxx har dej­tat varand­ra i smyg länge. Nu har de­ras kär­lek re­sul­te­rat i en bu­la på Ka­ti­es mage.

Hol­ly­woods mest hem­lig­hets­ful­la par Ka­tie Hol­mes, 37, och Jamie Foxx, 48, kom­mer en­ligt upp­gift snart in­te att kun­na smy­ga med sin re­la­tion läng­re. Ka­tie ryk­tas näm­li­gen va­ra gra­vid med sitt och pojk­vän­nens kär­leks­barn.

– De ska få en li­ten dot­ter, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

VAR GIFT MED CRU­I­SE

2012 skil­de sig Ka­tie från Tom Cru­i­se, idag 52, och i au­gusti året där­på upp­gavs hon ha bör­jat dej­ta ex­ets po­la­re Jamie i smyg. Se­dan dess ska Jamie och Ka­tie ha hål­lit ihop, men trots att de fles­ta i Hol­ly­wood vet om de­ras hem­li­ga för­hål­lan­de har stjär­nor­na all­tid vägrat vi­sa sin kär­lek öp­pet för om­värl­den.

– Ka­tie är väl­digt för­äls­kad, men de vill in­te gå ut of­fent­ligt med var de står, sä­ger en käl­la.

Ti­di­ga­re i år vi­sa­de Ka­tie dock upp en glitt­ran­de ring på väns­ter ring­fing­er och nu ver­kar det som att hon och Jamie är re­do för yt­ter­li­ga­re ett stort steg. – De har förlovat sig och är re­do att bil­da fa­milj. Ka­tie är i tred­je må­na­den, sä­ger

käl­lan.

UPP­SPELT DOT­TER

Ka­tie upp­ges va­ra myc­ket ex­al­te­rad in­för ny­till­skot­tet, och det ska även hen­nes och Toms nio­å­ri­ga dot­ter Su­ri va­ra.

– Su­ri ska få va­ra med och väl­ja namn på sin lil­la­sys­ter. Hon är väl­digt upp­spelt, sä­ger käl­lan.

För­sö­ker du döl­ja nå­got, Ka­tie Hol­mes? Ja, kanske. En­ligt upp­gift vän­tar stjär­nan barn med hemlige pojk­vän­nen Jamie Foxx.

"SU­RI SKA FÅ VA­RA MED OCH VÄL­JA NAMN"

Ka­ti­es dot­ter Su­ri är en­ligt upp­gift eld och lå­gor över att änt­li­gen få bli sto­ra­sys­ter.

Ka­tie och Jamie upp­ges ha dej­tat i smyg i över två år. Ny­li­gen sågs Jamie med en guld­ring på väns­ter ring­fing­er och en­ligt upp­gift kan det va­ra en vig­sel­ring.

Ka­tie och Tom var gif­ta mel­lan 2006 och 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.